فرمول- زندگی

تنها یک لحظه کنترل نکردن احساسات

                     می تواند بدترین عواقب را برای انسان در پی داشته باشد