بهبود-تربیت -فرزند

والدین گرامی ، سر حرف خود بایستید

اگر کودکی خواسته ای داشت که شما نمی توانید و یا صلاح نمی دانید به او جواب مثبت بدهید ، بر سر نه

خود بایستید. اگر کودک ببیند که بعد از اصرار و گریه و قشقرق می تواند شما را تسلیم خواسته خود

کند یاد می گیرد که دفعات بعد هم از همین روش برای رسیدن به خواسته اش استفاده کند. بنابراین

تنها زمانی به فرزندتان نه بگویید که مطمئنید از حرف خود بر نمی گردید.