فرمول- زندگی

به خودت باور داشته باش

پرنده ای که بر روی شاخه ی درخت نشسته است، ترسی از شکسته شدن شاخه ندارد.

او به شاخه اعتماد ندارد، اعتمادش به بال های خودش است.

 تو چقدر به خودت باور داری؟