استانداردهای کمک آموزشی

توجه توجه توجه : جهت دستیابی به جزوات آموزشی و  استانداردهای کمک آموزشی
کاردانش می توانید به پست دانلود جزوات استانداردهای کاردانش مراجعه فرمایید.

دانلود استانداردها

در صورت  نیاز به جدول دروس و ساعات تدریس هفتگی با شماره تماس 37715045
روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت اداری تماس حاصل کنید.