مطالب آموزشی درس مایا

جزوه ی مایا  

    تهیه شده توسط  مهندس امین جواهری تا فصل ۳

    تهیه شده توسط خانم مهندس طالبی

فیلمهای آموزشی

    فیلمهای استان اصفهان شهر خمینی شهر در دوره ضمن خدمت

    فیلمهای تهیه شده در گروه آموزشی یزد

استان اصفهان

فایل 1
http://s8.picofile.com/file/8337761392/01.mp4.html

فایل 2


http://s8.picofile.com/file/8337767900/02.fbr.html

فایل 3

http://s8.picofile.com/file/8337768468/03.wmv.html
فایل 4

http://s8.picofile.com/file/8337774276/04.wmv.html

فایل 5

http://s8.picofile.com/file/8337777484/05.wmv.html

فایل 6

http://s8.picofile.com/file/8337778468/06.wmv.html
فایل 7

http://s8.picofile.com/file/8337781942/07.fbr.html
فایل 8

http://s8.picofile.com/file/8337783334/Class2_01.wmv.html

فایل 9

http://s8.picofile.com/file/8337785042/Class2_02.wmv.html
فایل 10

http://s9.picofile.com/file/8337785876/Class2_03.wmv.html
فایل 11

http://s9.picofile.com/file/8337788126/Class2_04.wmv.html

فایل 12

http://s9.picofile.com/file/8337788184/Class2_05.wmv.html

فایل 13

http://s9.picofile.com/file/8337788218/Class2_06.wmv.html

فایل 14

http://s8.picofile.com/file/8337788242/Class2_07.wmv.html
فایل 15

http://s9.picofile.com/file/8337788276/Class2_08.wmv.html


فایل 16

http://s9.picofile.com/file/8337788526/Class03_01.wmv.html


فایل 17

http://s9.picofile.com/file/8337788584/Class03_02.wmv.html


فایل 18

http://s8.picofile.com/file/8337788650/class03_03.wmv.html


فایل 19

http://s9.picofile.com/file/8337788726/class03_04.wmv.html


فایل 20

http://s9.picofile.com/file/8337788800/class03_05.fbr.html

فایل 21


http://s9.picofile.com/file/8337788850/class03_06.fbr.html
فایل 22

http://s8.picofile.com/file/8337788884/class03_07.fbr.html


فایل 23

http://s9.picofile.com/file/8337789026/class04_01.wmv.html


فایل 24

http://s9.picofile.com/file/8337789126/class04_02.wmv.htmlفایل 25

http://s9.picofile.com/file/8337789168/class04_03.wmv.html


فایل 26

http://s8.picofile.com/file/8337789218/class04_04.wmv.html


فایل 27

http://s9.picofile.com/file/8337789450/class04_05.wmv.html

استان یزد


بخش اول
http://s9.picofile.com/file/8341286442/p1_maya.mp4.html
بخش دوم
http://s8.picofile.com/file/8341311142/P2_maya.mp4.html
بخش سوم
http://s9.picofile.com/file/8341305150/p3_maya.mp4.html
بخش چهارم
http://s8.picofile.com/file/8341314334/p4_maya.mp4.html
بخش پنجم
http://s9.picofile.com/file/8341315050/p5_maya.mp4.html
آموزشی دیگر

https://www.3dmaxfarsi.ir/maya-2018-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7