شبیه ساز

همکاران گرامی  رشته های معماری وساختمان (فنی وکاردانش)

" دانش" ،" مهارت" و" مسئولیت پذیری"  سه هدف اصلی نظام فنی حرفه ای جدید میباشد که در تدوین ارزشیابی همه پودمانها مورد توجه قرار گرفته است.

باتوجه به وضعیت پیش آمده به علت شیوع بیماری کرونا واستمرار تعطیلی مدارس ،راهکارجدیدی  با عنوان طراحی شبیه ساز کارگاه مطرح گردیده است.

موضوع " طراحی نرم افزار شبیه ساز کارگاه " در لینک زیر مورد نظر سنجی قرار گرفته است . ازهمکاران عزیز دعوت میشود با شرکت در این نظر سنجی ،دفتر تالیف را در چگونگی طراحی این شبیه ساز یاری فرمایند.

 

تولید شبیه ساز آموزشی  درفعالیت های کارگاهی