کارگاه اتوکد سه بعدی

به استحضارهمکاران گرامی میرسد کارگاه مجازی اتوکد سه بعدی،جلسه اول درتاریخ چهارشنبه 99/8/21

 

ساعت 18/30 وجلسه دوم روز پنجشنبه ساعت 12 برگزار میگردد.همکاران گرامی در صورت تمایل به

 

شرکت درکارگاه،نام خود را درلیست مورد نظر  (گروه واتس اپ)وارد نمایند تا لینک برای ایشان ارسال گردد.