تغییر رشته معماری داخلی

در روزهای اخیرخبری مبنی بر تغییر رشته معماری داخلی شاخه کار ودانش منتشر گردید که دبیرخانه محترم این موضوع را  جهت مشورت با همکاران به شور گذاشت. در این راستا جلسه مجازی بین همکاران محترم این رشته  در استان قم،در هفته گذشته برپاگردید ونتیجه به دبیرخانه محترم ارسال گشت.

دفتر تالیف کار ودانش ، پس از  نظر سنجی ها ، با تغییر نام این رشته به « معماری وتزیینات ساختمان» ،تغییراتی دراستانداردهای این رشته ایجاد کرده است که در اختیار گروه معماری استان قم قرار دارد  .

هرچند این تغییرات بنظر کارشناسانه نیست ونیاز به تجدید نظر دارد اما بجاست که همکاران با مراجعه به گروه آموزشی معماری این استانداردها را مطالعه بفرمایند.