فراخوان ارسال تصاویر پروژه های انجام شده

همکاران محترم

پیرو فراخوان قبلی  نسبت  به ارسال تصاویر نمونه پروژه های انجام شده  ، بخشنامه ای با شماره  2500/117495/470به هنرستانها ارسال شده  است . همکاران محترم میتوانند  تصاویر  پروژه های انجام شده را  تا تاریخ 1397/11/16از طریق  لینک زیر ارسال فرمایند.