فراخوان ارسال مقاله

در سالهای اخیر ،تحولی بزرگ  ،شاخه فنی وحرفه ای آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران را در برگرفته است. یکی از موضوعات مهمی که پیرو قرار دادهای بین المللی  در ده سال گذشته ،  تاثیر بسزایی در این تغییرات داشته  ،بحث «تساوی جنسیتی  در آموزش فنی وحرفه ای» است.  

اتفاقی که در زمینه  رشته تخصصی هنرآموزان معماری رخ داد ،مثال واضح وعینی  از  پیاده کردن تساوی جنسیتی  ، درآموزش مهارتهای تزیینات ساختمانی ودکوراسیون  داخلی میباشد. باتوجه به اینکه اجرای رشته « نقشه کشی معماری» در یک بازه  بیش از ده سال ،  مزایا ومعایب خودرا  نشان داده  و هنرآموزان رشته معماری   ،سزاوارترین مرجع جهت  نقد این رشته  هستند،ایجاد امکانی جهت ارسال مقاله در زمینه نقد ومعرفی  دورشته « معماری داخلی » و« نقشه کشی معماری » ،شناسایی ومقایسه ،ضرورت ها ،مزایا ونواقص ........ ضروری بنظر میرسد.

        در این راستا از همکاران محترم  هنراموز معماری وساختمان استان قم دعوت میشود مقالات خودرا  در  موضوعات مرتبط با معرفی   ،نقد ،ضرورت تحول ،  اهمیت مهارت ورزی و بازار کار دورشته «نقشه کشی معماری»  و« معماری داخلی» به گروه معماری ارسال فرمایند

تاریخ اولیه این ارسال 29 آذر ماه بود که بدینوسیله تا پایان فروردین 1398 تمدید میگردد.   

راهنمای تدوین مقاله