نمونه تزیینات سلولزی هنرجویان

مشاهده نمونه  کارهای اجراشده هنرجویان هنرستانهای سراسر کشور  در زمینه دروس پایه رشته معماری داخلی 

  ،می تواند الهام بخش هنرآموزان محترمی باشد که در آغازراه  آموزش این رشته هستند.

ضمن تشکر از همکاران گرامی استانهای مختلف که نمونه  کارهای خلاقانه وماهرانه شان را به اشتراک

گذاشته اند، برخی ازتصاویر به پیوست تقدیم می گردد.