تبریک دهه کرامت

به یمن میلادت، ذره ذره نور می شویم و قطره قطره حضور

دل را به سرای کرامتت دخیل می بندیم تا در روز مقدس تولد تو با دست های پاکت تطهیر شویم.

برای دریافت فایل تصویری، اینجا کلیک کنید.