معجزه - صبح

سلام صبح سه شنبه تون بخیر

شیشه مه گرفته ی زندگی ات را پاک نمی کنی؟

منظر قشنگی در انتظارته...

امروز اولین روز بقیه ی زندگی توست.

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی

وجود داردبرای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت

امروزتون سرشار از آرامش