معجزه - صبح

سلام صبح زیبای سه شنبه تون به خیر.

هر روز صبح شروع یک صفحه ازداستان زندگی شماست.

بهترینش را امروز بساز.