نمایشگاه دست سازه های هنرجویان تربیت کودک

در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه کشوری، نمایشگاهی از دست سازه های هنرجویان تربیت کودک در سه پایه تحصیلی با همت و پشتکار هنرآموزان و هنرجویان در دو بستر شاد و ایتا افتتاح شد.

برای بازدید از این نمایشگاه به آدرس:

http://eitaa.com/joinchat/2281439351Cebd78c1ec4

مراجعه کنید