مراسم روز حسابدار

گزارش تصویری روز حسابدار مورخ1401/9/14

هنرستان کاردانش فخری 2 ناحیه دو قم با حضور و سخنرانی سرگروه رشته حسابداری استان