فراخوان بزرگ روز حسابدار

فراخوان بزرگ روز حسابدار

به نام خدا

دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری مستقر در شهرستان های تهران به مناسب گرامیداشت روز حسابدار فراخوان بزرگ ((من و ماشین حسابم )) را برگزار می کند.

به همین مناسبت از همه هنرآموزان رشته حسابداری دعوت می شود که آثار خود را تا 15 آذر به آدرس درج  شده در  پوستر ارسال فرمایند.

 لینک فراخوان ویژه هنرآموزان