اطلاعیه

بسمه تعالی

با تبریک سال تحصیلی جدید خدمت همکاران محترم

به اطلا ع رسانده می شود همکارانی که نمی توانند وارد سایت نرم افزاری قیاس شوند ،مشخصات خود را ارسال کنند.