تمدید مجدد نظرسنجی کتب جدید التالیف

تمدید مهلت نظرسنجی

هنرآموزان محترم رشته  حسابداري شاخه فني وحرفه اي 

⭕توجه توجه توجه⭕

بنا به درخواست مكرر هنرآموزان حسابداري وباتوجه به گزارشهاي رسيده درنجواي هنرآموز موافقت ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش درراستاي كيفيت بخشي واحترام به نظرات هنرآموزان اين رشته درخصوص كتب جديدالتأليف  

نظرسنجي عمومي بار ديگر تا پايان ارديبهشت ماه تمديد شد

⭕⭕اين آخرين فرصت است ⭕⭕

 نظر صحيح شما عزیزان نويدبخش ارتقاءوبهبود رشته حسابداري شاخه فني وحرفه اي خواهد بود.


 نظرات شما درقالب جمع بندي و نمودار كلي دريافت ميگردد ونظرات شخصي شما محرمانه حفظ خواهد شد.

شما همكار عزيز كه مشغول تدريس در رشته حسابداري شاخه فني وحرفه اي هستيد ركن اصلي آموزش وبهترين گزينه براي اظهار نظر هستيد.

بامراجعه به سايت ltms  قسمت فرمهاي اطلاعاتي نظر خود را ثبت فرماييد.

Ltms.medu.ir