نمونه سوالات دروس و استانداردها

درس اموال و انبار ---------------------

پودمان 2-ارسالي از استان البرز

پودمان5-ارسالي از استان البرز

پودمان 2-ارسالي از استان البرز

پودمان 1-ارسالي از استان البرز

پودمان1-ارسالي از استان البرز

پودمان2-ارسالي از استان البرز

پودمان1-ارسالي از  شهرستان هاي استان تهران

پودمان1-ارسالی از شهرستان های تهران

پودمان1-ارسالی از شهرتان های تهران

پودمان 1(عملی)-ارسالی از استان مرکزی

پاسخ پودمان 1(عملی)-ارسالی از استان مرکزی

پودمان 3-ارسالي از استان اصفهان

نمونه سوال -ارسالي از استان البرز

 

 

ارتباط موثر--------------------------

پودمان1-ارسالي از شهرستان هاي استان تهران

پودمان1-ارسالي از شهرستان هاي استان تهران

پودمان 1-ارسالي از شهرستان هاي استان تهران

پودمان 1-استان آذربایجان غربی

 

 

 

حقوق و دستمزد-----------------------

پودمان 3-ارسالي از استان البرز

پودمان4-ارسالي از استان البرز

پودمان2-ارسالي از استان البرز

پودمان 1-ارسالی از استان اصفهان

پودمان5-ارسالی از استان سیستان و بلوچستان 

پودمان2-ارسالی از استان قزوین

پودمان2-ارسالی از استان کرمان

نمونه سوال-ارسالي از استان البرز

 

 

مهارت سرپرست ترخیص محصول------------

بانک سوالات طبقه بندی شده-خانم صالحی

سوال عملی-ارسالی از استان همدان

سوال تئوری-ارسالی از استان همدان

سوال تئوری-ارسالی از استان آذربایجان غربی

سوال عملی-ارسالی از استان آذربایجان غربی

سوال تئوری و عملی-ارسالی از استان چهارمحال و بختیاری

سوال عملی-ارسالی از استان یزد

سوال عملی-ارسالی از استان خوزستان

سوال تئوری-ارسالی از استان خوزستان

سوال تئوری و عملی-ارسالی از استان خوزستان

سوال تکمیلی عملی-ارسالی از استان خوزستان

 

 

 

مهارت مسئول سفارشات------------------

سوالات طبقه بندی شده-خانم صالحی

 

 

سرپرست ترخیص----------------------

ارسالی از استان اصفهان

 

حسابداری تکمیلی----------------------

ارسالی از استان آذربایجان غربی

 

حسابداري مقدماتي---------------------

ارسالي از استان كردستان

 

 

وجوه نقد---------------------------

پودمان 2-استان آذربایجان غربی

پودمان4-استان آذربایجان غربی

پودمان1-آذربایجان غربی

پودمان3-آذربایجان غربی

 

خرید و فروش------------------------

پودمان3-استان آذربایجان غربی