فایل اکسل صورتهای مالی

دانلود رایگان فایل اکسل صورتهای مالی 98

نکات قابل توجه:

  • ملاک درج اقلام در صورت‌هاى مالى اساسی نمونه و یادداشت‌هاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از این رو، در موارد بااهمیت، اقلام باید جداگانه گزارش شود و در خصوص سایر موارد مستلزم افشا، نیز باید حسب مورد و ضرورت از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى گردد.
  • در برخی شرکت‌ها ممکن است سرفصل‌هایی وجود داشته باشد که در این مجموعه پیش‌بینی نگردیده است. در چنین شرایطی، سرفصل‌های مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این مجموعه اضافه شود.