تغییرات اساسی در صورتهای مالی

 

بر اساس استاندارد های حسابداری جدید تعداد صورتهای مالی اساسی از چهار صورت مالی به پنج صورت مالی افزایش یافته است که به شرح زیر میباشد:

 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت وضعیت مالی
 • صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 • صورت جریان های نقدی

 

تغییرات صورت گرفته در نحوه ارائه صورت های مالی نسبت به صورتهای مالی قبلی به شرح زیر می باشد:

 1. یک صورت مالی جدید به نام صورت تغییرات در حقوق مالکانه به صورتهای مالی اضافه شده و گردش حساب سود و زیان انباشته از صورتهای مالی حذف گردیده است.
 2. ترتیب صورتهای مالی نیز تغییر یافته است صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع  قبل از صورت وضعیت مالی ارائه گردیده است.
 3. نام  ترازنامه به صورت وضعیت مالی تغییر پیدا کرده است.
 4. در صورتهای مالی قبلی ترازنامه به شکل T ارائه میگردید ، در صورتی که در صورتهای مالی جدید اقلام صورت وضعیت مالی (ترازنامه) به صورت  ستونی زیر هم قرار میگیرند (شیوه گزارشی)
 5. ارائه صورت وضعیت مالی به ترتیب دارایی‌های غیرجاری، دارایی‌های جاری، حقوق مالکانه، بدهی‌های غیرجاری و بدهی‌های جاری
 6. اولویت قرار گیری اقلام دارایی در صورت وضعیت مالی به این صورت است : اقلامی که از قدرت نقد شوندگی کمتری برخوردارند در ردیف های بالا تر قرار میگیرند.
 7. یک نکته مهم در صورت سود و زیان  این مورد میباشد که مالیات بر درآمد در این صورت مالی با عنوان هزینه مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است.
 8.  
 9. صورت جریانهای نقدی از پنج طبقه به سه طبقه (فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی) کاهش یافت.
 10. اضافه شدن افشای «مدیریت سرمایه و ریسک‌ها» و «قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و براوردها» در یادداشت‌های توضیحی

نکته مهم

این صورتهای مالی بروز شده از سال مالی ۱۳۹۸ در تمامی شرکتها  لازم الاجرا می باشد.