دانلود استانداردهای حسابداری تجدید نظر شده و مصوب

استاندارد شماره 1 :    ارائه صورت های مالی                                    دانلود

استاندارد شماره 2 :    صورت جریانهای نقدی                                    دانلود

استاندارد شماره 34 : رویه های حسابداری ؛ تغییر در برآورد های حسابداری و اشتباهات                  دانلود

استاندارد شماره 35 :     مالیات بر درآمد                                         دانلود

استاندارد شماره 36 :    ابزار های مالی – ارائه                                دانلود

استاندارد شماره 37 :    ابزار های مالی – افشا                                دانلود

دانلود رایگان استاندارد های جدید حسابداری ایران تجدید نظر 97

دانلود رایگان استاندارد های جدید حسابداری ایران .