نمونه سوال تاریخ هنر ایران

 

بارم

شرح سوالات                   (تعداد سوالات 14 عدد و در2صفحه می باشد)         

 

1

درست و نادرست بودن جملات زیررا مشخص نمایید.

الف) در دوره صفویه علاوه بر کاشی معرق از کاشی هفت رنگ نیز استفاده می شد. ..................

ب) منبر مسجد جامع اصفهان و رحل آن از هنر های چوبی دوره قاجار است. ...................

ج) قالی معروف "چهارفصل "یا "بهارستان" ، در کاخ تیسفون مربوط به دوره ساسانیان است. ...................

د) نقاشی قهوه خانه ای (خیالی سازی) در دوره معاصر به وجود آمد. ...................  

1

1

از بین نمونه آثار هنری زیر، چهاراثرهنری که مربوط به هنردوره ماد  می باشد را با کشیدن دایره دور آثار مشخص نمایید.

  مجموعه آثار پاسارگاد، بناهای عمارت نشین صفه ای، گوردخمه های سنگی، جام طلایی مارلیک، نقش برجسته کول فره، گنجینه جیهون، کاخ نیسا، آرامگاه های صخره ای.

2

1

عبارات و گزینه های مرتبط با یکدیگر را با خط به یکدیگر وصل کنید.

الف) نوازندگان و خوانندگان                1- مجسمه پالمیر

ب) رشد ادبیات حماسی                         2- تنگ سروک

ج) برجسته کاری                                   3- خدای نامه

د) پیکرتراشی                                        4- گوسان

3

3

جاهای خالی را با عبارت درست تکمیل کنید. ( هر مورد 5/.  نمره دارد)

الف) جلوه هنری درایران به دوره .................. در حدود هزاره هشتم ق.م  باز می گردد.

ب) یکی از شاخص ترین نقاشی ها و دیوار نگاری های  دوره ساسانی ........................ است.

ج) نقوش جانوری آثارتمدن لرستان بیشترنقش ................ و ................ می باشد.

د) قدیمی ترین قالی جهان موسوم به قالی................... در سرزمین آلتایی سیبری است.

ه)  رواج موسیقی د رهنر آریایی را می توان د رمنطقه............................... مشاهده کرد.

4

3

 به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. ( هر مورد 5 /. نمره دارد)

الف) خط میخی ایلامی دارای چند علامت بوده است؟ .............

ب) کشف جمجمه د رمنطقه شهر سوخته دلالت بر چه موضوعی در تاریخ هنر دارد؟ ...............

ج) اولین پایتخت هخامنشیان چه نام داشت ؟......................

 د) جام شاخی (تکوک) مربوط به کدام دوره هنری می باشد؟  .......................

ه) کتاب فارسی مصور "ورقه و گلشا مربوط به چه دوره زمانی است؟ ..............

و) مدرسه صنایع مستظرفه به همت چه کسی پایه گذاری شد؟ .................

5

3

به سوالات تستی زیر پاسخ دهید؟( هر مورد 5/. نمره دارد)

1- کدام کتاب بعدها مایه اصلی شاهنامه قرار گرفت؟

 الف) بوستان سعدی       ب) خدای نامه       ج) ورقه و گلشا              د) گلستان

2-کدام یک از مساجد زیر از کهن ترین مساجد دوره ی اسلامی است؟

الف) مسجد جامع اصفهان         ب)  مسجد جامع زواره        

 ج) مسجد تاریخانه ی دامغان    د) مسجد جامع کرمان

3- کدام یک از مساجد زیر، از مساجد چهار ایوانی به شمار می روند؟

الف) مسجد جامع اصفهان     ب) مسجد جامع زواره    ج) مسجد جامع شوش   د) موارد الف و ب

4- مسجد کبود تبریز دارای چه نوع کاشی کاری بوده است؟

الف) کاشی هفت رنگ       ب) کاشی زرین فام           ج) کاشی معرق          د) هیچکدام

5- خوشنویسی به شکل سیاه مشق در کدام دوره ابداع شد؟

الف) سده 10-11 ه.        ب) سده 12-13 ه.         ج) سده 11-12ه.       د) سده 13-14ه.

6- این تصویر مربوط به طرح بازسازی شده چه مکانی است؟

الف) گنبد سلطانیه          ب) آرامگاه کورورش        ج) آرامگاه ابوعلی سینا      د) آرامگاه خیام  

                                                              

6

1

جدول زیر را کامل کنید: ( هر مورد25/. نمره دارد)

زمان

شاخص ترین آثار معماری

مراکز عمده سفالگری

 

 

سده  7 و 8 هجری

(دوره ایلخانی)

1.................................

1...............................

2.................................

2...............................

7

1

این آثار هنری مربوط به کدام تمدن یا دوره هنری می باشند؟ ( هر مورد 5/. نمره)

الف)کاشی دوره...........      ب) پارچه دوره ................

8

75/.

سه پایتخت دوره اشکانیان را فقط نام ببرید؟ .............. و ................و ...................

9

1

عناصر(اجزا)جدید معماری دوره اسلامی را بیان نمایید؟

 

10

1

مهمترین ویژگی های نگارگری سده های 4تا6 هجری قمری را ذکر کنید؟ (حداقل 4 مورد ذکر شود)

 

11

25/1

سفالگری دوره تیموری چه وضعیتی داشت و از  چه تزییناتی برخوردار بود؟ در چند سطر توضیح دهید.

 

12

1

قالی بافی و پارچه بافی در دوره صفویه ، چه وضعیتی داشت؟

13

1

به نظرشما مکتب گل زندیه چه مکتبی است و بستر بروز آن چیست؟

14

20

                   

بارم

شرح سوالات                                                              (تعداد سوالات 14 عدد و در2صفحه می باشد)         

 

1

جملات درست و نادرست:

 الف) درست        ب)نادرست    ج) درست   د)نادرست

1

1

چهاراثرماد: بناهای عمارت نشین صفه ای، گوردخمه های سنگی، گنجینه جیهون، آرامگاه های صخره ای

2

1

وصل کردن عبارات و گزینه های مرتبط با یکدیگر:

الف) نوازندگان و خوانندگان                 1- مجسمه پالمیر

ب) رشد ادبیات حماسی                          2- تنگ سروک

ج) برجسته کاری                                    3- خدای نامه

د) پیکرتراشی                                          4- گوسان

3

3

تکمیل جاهای خالی با عبارت درست: ( هر مورد 5/. نمره دارد)

الف) نوسنگی، ب)کاخ تیسفون یا پنج کنت  سمرقند یا شوش،

 ج) شیر و بز،   د)پازیریک،  ه)کوه های مالمیر بختیاری.   

4

3

پاسخ کوتاه :  ( هر مورد 5 /. نمره دارد)

  الف) 300 ،   ب)وجود عمل جراحی مغز،   ج)پاسارگاد ،  

د) هخامنشیان  ه) سده های چهار تا ششم هجری،    و) کمال الملک

5

3

سوالات تستی: ( هر مورد 5/. نمره دارد)

 1- ب) خدای نامه        2- ج) مسجد تاریخانه ی دامغان 

  3-د) موارد الف و ب    4-ج) کاشی معرق        5- ب) سده 12-13 ه.             6-الف) گنبد سلطانیه

6

1

تکمیل جدول: ( هر مورد25/. نمره دارد) ذکر دو مورد برای هر کدام کافی است.                                                        

زمان

شاخص ترین آثار معماری

مراکز عمده سفالگری

 

 

 

سده  7 و 8 هجری(دوره ایلخانی)

گنبد سلطانیه، مسجدجامع ورامین،یزد و کرمان، آرامگاه بایزید بسطامی، آرامگاه شیخ عبد الصمد

 

کاشان ، ری، سلطان آباد

7

1

ارتباط با کدام تمدن یا دوره هنری: ( هر مورد 5/. نمره)

 الف) صفویه              ب)ساسانی

8

75/.

نیسا، صد دروازه، تیسفون

9

1

1-تبدیل آتشکده ها به مساجد 2- ساخت مساجد به شیوه ای ستون داریعنی شبستان ستون دار(چهل ستونی) 3- ساخت مدارس 4-آرامگاه های گنبد پوش

10

1

 1-استفاده ازرنگ سرخ زمینه، 2-پر کردن زمینه با نقش اسلیمی، 3- پوشش لباس های بدون چین و چروک، 4-شیوه ترسیم انتزاعی نقوش گیاهی، 5- پیکره های کوتاه قامت، 6- صورت های تمام رخ با دهان تنگ و چشمان مورب ، 7- قلم گیری که باز مانده از سنت های نقاشی مانوی است.(ذکر حداقل 4 مورد کافی است)    ( هر مورد 25/. نمره)

11

25/1

با گسترش روابط ایران و چین و نیاز روز افزون به آثار سفالین، ساخت محصولاتی از قبیل چینی های  آبی و سفید  و تک رنگ در برخی از کار گا ه های سفا لگری ایران آغاز می شود. آثار مورد توجه در این دوره معمولا شامل نمونه هایی از قلم گیری های تیره در زیر لعاب شفاف فیروزه ای و سبز یا به صورت نقاشی با رنگ ها ی مختلف در زیر لعاب شفاف بی رنگ یا به صورت نقاشی زرین فام است  که به صورت اشیاء تزیینی و کاربردی ، ظروف سنگی و کاشی به کار می رود.

12

1

در این دوره قالی بافی و پارچه بافی به طور مستقیم و غیر مستقیم در شیوه طراحی و ایجاد نقش و رنگ آمیزی ازتجربیات هنری نگارگران تاثیر گرفت. تحول بافت  و منسوجات با وجود پیشینه بسیار غنی در این دوره به نیمه اول سده دهم هجری باز می گردد که زمینه ساز تولید فرش هایی مانند فرش ها ی اردبیل و فرش های اصفهان گردید. غنای فرش های تولید شده به دلیل کاربرد طرح های اسلیمی ، ختایی، شمسه ها و... با الیاف ابریشم است.      

 

13

1

نقاشی های دوره زندیه که به "مکتب گل" شهرت یافته در بر دارنده جنبه های مختلف با موضوعات متنوع و همچنین در بردارنده نقاشی های رنگ و روغنی با ابعاد بزرگ، نقاشی لاکی و روغنی  و گل و مرغ می باشد.

14

20

                                                                                                                                                          موفق و سربلند  باشید

 

 

 

 

 

 

نمونه سوال درس چاپ دستی

 

 

 

ردیف

سوالات

بارم

1

چاپ را تعریف کنید؟

 

 

 

 

1

 

 

 

2

اولین کتاب چاپی تاریخ دار در سده نهم با چه عنوانی در ژاپن چاپ شد؟

25/0

 

3

ثبت اختراع چاپ سیلک اسکرین توسط چه کسی بود؟

 

25/0

4

اختراع چاپ با حروف متحرک فلزی در چه قرنی و توسط چه کسی صورت گرفت؟

 

 

5/0

 

5

چاپ دستی با توجه به خصوصیات واسطه چاپی به چند دسته تقسیم میشوند؟

 

 

 

1

6

کدامیک از ابزارهای زیر برای ایجاد خراش،شیار ویا برداشتن قسمتهایی از لوحه یا کلیشه مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف:کاردک                  ب:پرس چاپ دستی                     ج:مغار                        د:تامپون

25/0

7

....................قدیمی ترین نشانه های چاپ به معنای امروزی خود هستند.

 

 

25/0

 

8

دو روش چاپ برجسته که از جمله هنرهای سنتی محسوب میشوند را نام ببرید؟

 

 

5/0

 

 

 

                                                                                                                                                                               

نمونه سوال تصویرسازی

 

ردیف

سوالات

بارم

1

دو مورد از اهداف تصویرگری را نام ببرید؟

 

 

1

2

اگر طرح را جسم تصویر بدانیم،..................نیز به منزله روح آن خواهد بود.

25/0

3

کدامیک از هنرمندان زیر برای خلق آثارشان ازاشکال ساده استفاده نموده اند؟

الف:پل کلی-خوان میرو           ب:پل کلی-مانه              ج:مانه-مونه                 د:خوان میرو-مونه                              

25/0

4

 انسانهای غارنشین با استفاده از ..............و........................به نحو بسیار ساده و هنرمندانه ای توانسته اند به قالبهای ساده و بدیع جهت برقراری ارتباط دست یابند.

5/0

5

تکنیک استفاده شده در هر یک از تصاویر زیر را بنویسید؟

 

                         

 

5/0

6

سه نوع از انواع مختلف ماژیک را نام ببرید؟

 

75/0

7

مناسبترین ابزار برای شیوه نقطه چین ..................................است.

25/0

8

مقوای اسکراچ برد شامل یک لایه...................... است که با چسب مخصوصی در هم آمیخته است.

25/0

9

برای ایجاد برخی از بافتهای ظریف که با دست به طور یکنواخت و منظم امکان پذیر نیست میتوان از ورقه های نازک چچسب دار به نام.........................استفاده نمود.

25/0

 

                                                                                                                                                                               

نمونه سوال

نمونه سوال درس تاریخ هنر جهان

 

آزمون درس تاریخ هنرجهان         پایه سوم گرافیک          مدت آزمون : 80دقیقه             تاریخ آزمون : 20/10/91         ساعت : 8/30صبح              

1 -      نقاشی اشعه ایکس مربوط به هنر چه اقوامی می شود ؟                                                                                                                             25/.

             الف –اسکیمو ها                          ب –بومیان استرالیا                      ج –سرخ پوستان                      د –بومیان آفریقا

2 -      کدام قسمت از تندیس های معبد آبو در تل اسمردارای اهمیت بیشتری بود ؟                                                                                       25/.

             الف –سر تندیس                         ب –پاهای تندیس                      ج –دستان تندیس                      د –چشمان تندیس  

3 -     تندیس ابوالهول در کنار کدام هرم در تمدن مصر واقع شده است ؟                                                                                                        25/.

             الف –هرم خئوپوس                     ب –هرم خفرن                         ج –هرم موکرینوس                    د –هرم رامسس

4 -      به نمای مثلثی بالای ورودی ساختمان در هنر یونان گفته می شود ؟                                                                                                       25/.

             الف –سنتوری                                 ب –رواق                                ج –هشتی                                      د –استوپا

5 -      تندیس سفالی آپولون مربوط به این تمدن می شود ؟                                                                                                                               25/.

             الف –مینوسی ها                            ب –اینکا                               ج –میسنی ها                                د –اتروسک ها

6 -      از این دوره هنری در هند بعنوان دوره کلاسیک نام برده می شود ؟                                                                                                      25/.

             الف –کوشان                                 ب –گوپتا                                ج –شونکا                                       د –مئوریا

7 -     نام بنا های مرتفعی که برای یاد بود بودا در چین ساخته می شد چه بود ؟                                                                                             25/.

             الف -  استوپا                               ب –طاق نصرت                      ج –هانیوا                                       د –پاگودا

8 -     نقا شی طوماری با سبک خالص ژاپنی چه نامیده می شود ؟                                                                                                             25/.

             الف –یا ماتو –ئه                        ب –هو –ئو –دو                           ج –هوریو جی                            د –بیودو –این

9 -      این هنر معرف زنده ترین هنر بومی و مردمی در ژاپن است ؟                                                                                                                  25/.

             الف –تندیس سازی                        ب –نقاشی                              ج –با سمه سازی                              د –معماری

10-     صورت های شبه انسان و حیوان به شکل مکعب از خصوصیات بارز این قوم است .                                                                                25/.

             الف –اینکا                                    ب –مایا                                    ج –آزتک                                 د –تولتک

11-     این قوم بدلیل مهارت در مهندسی ساختمان و شیوه معماری خشک و بدون ملات شهرت دارد ؟                                                        25/.

             الف –آزتک                                ب –تئو تی و آکان                      ج –اینکا                                د –تولتک

12-     ممتازترین و شریف ترین هنر اسلامی کدام است ؟                                                                                                                                     25/.

             الف –خوشنویسی                         ب –نگار گری                             ج –سفالگری                          د –کتاب آرائی

 

13-    تندیس های زنان در عهد نو سنگی بعنوان ........................... تعبیر می شود .                                                                              5/.

14-     نخستین بنای کشف شده در میانرودان معبدی در شهر ...............است .                                                                                             5/.

15-     در نزد مصریان با ستان روح .................... نام داشت .                                                                                                                        5/.

16-     بزرگترین ارمغان هنر یونان به جهان شیوه ....................... آن می با شد .                                                                                     5/.

17-     تندیس مفرغی ماده گرگ نماد شهر .............. است .                                                                                                                              5/.

18-     در زمان فرمانروایی پادشاه .......................   دردوره مئوریا هنر هند درزمینه های مختلف شکوفا شد ؟                                  5/.

                                                                                                   (   صفحه اول    )

نام و نام خانوادگی :                  هنرستان فنی وحرفه ای 23 تیر   -ناحیه یک ارومیه                      نوبت امتحانی دی ماه–(سال 92 -1391)

آزمون درس تاریخ هنرجهان         پایه سوم گرافیک          مدت آزمون : 80دقیقه             تاریخ آزمون : 20/10/91         ساعت : 8/30صبح 

19-     نمونه برجسته معماری چوبی چین ...........................است که در دوره مینگ ساخته شده اند .                                                 5/.

20-     هنر اصلی ژاپنی ها نقا شی و .........................  است .                                                                                                                       5/.

21-     همه اقوامی که آثاری با مشخصات پیشا کلمبی را آفریده اند حاملان ..................... می نا مند .                                               5/.

22-     آنچه بیش از همه در شکل گیری هنر اسلامی نقش داشت ......................... بود .                                                                         5/.

 

23-    مهمترین قالب هنری آفریقا ئیان چه بود ؟                                                                                                                                             5/.

24-    موضوع نقا شی های کتاب مردگان در هنر مصر چیست ؟                                                                                                                             5/.

25-   از انواع شکل سر ستونهایی که در معماری یونان مورد استفاده قرار می گرفت دو مورد را نام ببرید .                                                5/.

26-    آثار نقاشی رومیان در کدام شهرها کشف شده است ؟                                                                                                                                  5/.

27-    تند یس های سرباز مقبره امپراطور چین دارای چه ویژگی هایی است ؟                                                                                                  5/.

28-    از سفالینه های معروف دوره اسلامی دو مورد را ذکر نما ئید .                                                                                                                   5/.

 

29-    در میان مجسمه های آشوری کدام مجسمه ها جالب تر هستند ؟                                                                                                             75/.

30-     منظور از شیوه هلنی در هنر یونان چیست ؟                                                                                                                                               75/.

31-    شکل ظاهری استوپا در هنر هند چگونه بود ؟                                                                                                                                              75/.

32-    در دوره اسلامی در زمینه جلد سازی چه نوع جلد کتاب هایی ساخته می شد ؟                                                                                   75/.

 

33-    نقاشی آیینی شن مربوط به کدام جامعه بدوی است و هدف از آن چه بود ؟                                                                                            1

34-   مشهورترین آثار معماری ساخته شده دردوره بابل جدید درکجا قرار داشت و توسط چه کسی ساخته شد ؟                                        1

35-    لوح نارمر بیانگر چه موضوعی می باشد ؟                                                                                                                                                        1

36-    در زمینه تندیس سازی امپراطوران رومی خواهان ساخت چه نوع تندیس های تک چهره بودند ؟                                                       1

37-    شکل ساختاری مسجد النبی چگونه بود ؟                                                                                                                                                        1

38-   از ویژگی های نگارگری مکتب هرات چهار مورد را بنویسید .                                                                                                                      1

                                                                                                                                                                                                                              جمع

                                                                                                                                                                                                                              نمره

                                                                                                                                                                                                                                 20

 

                                                                           

 

 

                                                                                                 (  صفحه دوم  )