نمونه سوال تاریخ هنر ایران

 

بارم

شرح سوالات                   (تعداد سوالات 14 عدد و در2صفحه می باشد)         

 

1

درست و نادرست بودن جملات زیررا مشخص نمایید.

الف) در دوره صفویه علاوه بر کاشی معرق از کاشی هفت رنگ نیز استفاده می شد. ..................

ب) منبر مسجد جامع اصفهان و رحل آن از هنر های چوبی دوره قاجار است. ...................

ج) قالی معروف "چهارفصل "یا "بهارستان" ، در کاخ تیسفون مربوط به دوره ساسانیان است. ...................

د) نقاشی قهوه خانه ای (خیالی سازی) در دوره معاصر به وجود آمد. ...................  

1

1

از بین نمونه آثار هنری زیر، چهاراثرهنری که مربوط به هنردوره ماد  می باشد را با کشیدن دایره دور آثار مشخص نمایید.

  مجموعه آثار پاسارگاد، بناهای عمارت نشین صفه ای، گوردخمه های سنگی، جام طلایی مارلیک، نقش برجسته کول فره، گنجینه جیهون، کاخ نیسا، آرامگاه های صخره ای.

2

1

عبارات و گزینه های مرتبط با یکدیگر را با خط به یکدیگر وصل کنید.

الف) نوازندگان و خوانندگان                1- مجسمه پالمیر

ب) رشد ادبیات حماسی                         2- تنگ سروک

ج) برجسته کاری                                   3- خدای نامه

د) پیکرتراشی                                        4- گوسان

3

3

جاهای خالی را با عبارت درست تکمیل کنید. ( هر مورد 5/.  نمره دارد)

الف) جلوه هنری درایران به دوره .................. در حدود هزاره هشتم ق.م  باز می گردد.

ب) یکی از شاخص ترین نقاشی ها و دیوار نگاری های  دوره ساسانی ........................ است.

ج) نقوش جانوری آثارتمدن لرستان بیشترنقش ................ و ................ می باشد.

د) قدیمی ترین قالی جهان موسوم به قالی................... در سرزمین آلتایی سیبری است.

ه)  رواج موسیقی د رهنر آریایی را می توان د رمنطقه............................... مشاهده کرد.

4

3

 به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. ( هر مورد 5 /. نمره دارد)

الف) خط میخی ایلامی دارای چند علامت بوده است؟ .............

ب) کشف جمجمه د رمنطقه شهر سوخته دلالت بر چه موضوعی در تاریخ هنر دارد؟ ...............

ج) اولین پایتخت هخامنشیان چه نام داشت ؟......................

 د) جام شاخی (تکوک) مربوط به کدام دوره هنری می باشد؟  .......................

ه) کتاب فارسی مصور "ورقه و گلشا مربوط به چه دوره زمانی است؟ ..............

و) مدرسه صنایع مستظرفه به همت چه کسی پایه گذاری شد؟ .................

5

3

به سوالات تستی زیر پاسخ دهید؟( هر مورد 5/. نمره دارد)

1- کدام کتاب بعدها مایه اصلی شاهنامه قرار گرفت؟

 الف) بوستان سعدی       ب) خدای نامه       ج) ورقه و گلشا              د) گلستان

2-کدام یک از مساجد زیر از کهن ترین مساجد دوره ی اسلامی است؟

الف) مسجد جامع اصفهان         ب)  مسجد جامع زواره        

 ج) مسجد تاریخانه ی دامغان    د) مسجد جامع کرمان

3- کدام یک از مساجد زیر، از مساجد چهار ایوانی به شمار می روند؟

الف) مسجد جامع اصفهان     ب) مسجد جامع زواره    ج) مسجد جامع شوش   د) موارد الف و ب

4- مسجد کبود تبریز دارای چه نوع کاشی کاری بوده است؟

الف) کاشی هفت رنگ       ب) کاشی زرین فام           ج) کاشی معرق          د) هیچکدام

5- خوشنویسی به شکل سیاه مشق در کدام دوره ابداع شد؟

الف) سده 10-11 ه.        ب) سده 12-13 ه.         ج) سده 11-12ه.       د) سده 13-14ه.

6- این تصویر مربوط به طرح بازسازی شده چه مکانی است؟

الف) گنبد سلطانیه          ب) آرامگاه کورورش        ج) آرامگاه ابوعلی سینا      د) آرامگاه خیام  

                                                              

6

1

جدول زیر را کامل کنید: ( هر مورد25/. نمره دارد)

زمان

شاخص ترین آثار معماری

مراکز عمده سفالگری

 

 

سده  7 و 8 هجری

(دوره ایلخانی)

1.................................

1...............................

2.................................

2...............................

7

1

این آثار هنری مربوط به کدام تمدن یا دوره هنری می باشند؟ ( هر مورد 5/. نمره)

الف)کاشی دوره...........      ب) پارچه دوره ................

8

75/.

سه پایتخت دوره اشکانیان را فقط نام ببرید؟ .............. و ................و ...................

9

1

عناصر(اجزا)جدید معماری دوره اسلامی را بیان نمایید؟

 

10

1

مهمترین ویژگی های نگارگری سده های 4تا6 هجری قمری را ذکر کنید؟ (حداقل 4 مورد ذکر شود)

 

11

25/1

سفالگری دوره تیموری چه وضعیتی داشت و از  چه تزییناتی برخوردار بود؟ در چند سطر توضیح دهید.

 

12

1

قالی بافی و پارچه بافی در دوره صفویه ، چه وضعیتی داشت؟

13

1

به نظرشما مکتب گل زندیه چه مکتبی است و بستر بروز آن چیست؟

14

20

                   

بارم

شرح سوالات                                                              (تعداد سوالات 14 عدد و در2صفحه می باشد)         

 

1

جملات درست و نادرست:

 الف) درست        ب)نادرست    ج) درست   د)نادرست

1

1

چهاراثرماد: بناهای عمارت نشین صفه ای، گوردخمه های سنگی، گنجینه جیهون، آرامگاه های صخره ای

2

1

وصل کردن عبارات و گزینه های مرتبط با یکدیگر:

الف) نوازندگان و خوانندگان                 1- مجسمه پالمیر

ب) رشد ادبیات حماسی                          2- تنگ سروک

ج) برجسته کاری                                    3- خدای نامه

د) پیکرتراشی                                          4- گوسان

3

3

تکمیل جاهای خالی با عبارت درست: ( هر مورد 5/. نمره دارد)

الف) نوسنگی، ب)کاخ تیسفون یا پنج کنت  سمرقند یا شوش،

 ج) شیر و بز،   د)پازیریک،  ه)کوه های مالمیر بختیاری.   

4

3

پاسخ کوتاه :  ( هر مورد 5 /. نمره دارد)

  الف) 300 ،   ب)وجود عمل جراحی مغز،   ج)پاسارگاد ،  

د) هخامنشیان  ه) سده های چهار تا ششم هجری،    و) کمال الملک

5

3

سوالات تستی: ( هر مورد 5/. نمره دارد)

 1- ب) خدای نامه        2- ج) مسجد تاریخانه ی دامغان 

  3-د) موارد الف و ب    4-ج) کاشی معرق        5- ب) سده 12-13 ه.             6-الف) گنبد سلطانیه

6

1

تکمیل جدول: ( هر مورد25/. نمره دارد) ذکر دو مورد برای هر کدام کافی است.                                                        

زمان

شاخص ترین آثار معماری

مراکز عمده سفالگری

 

 

 

سده  7 و 8 هجری(دوره ایلخانی)

گنبد سلطانیه، مسجدجامع ورامین،یزد و کرمان، آرامگاه بایزید بسطامی، آرامگاه شیخ عبد الصمد

 

کاشان ، ری، سلطان آباد

7

1

ارتباط با کدام تمدن یا دوره هنری: ( هر مورد 5/. نمره)

 الف) صفویه              ب)ساسانی

8

75/.

نیسا، صد دروازه، تیسفون

9

1

1-تبدیل آتشکده ها به مساجد 2- ساخت مساجد به شیوه ای ستون داریعنی شبستان ستون دار(چهل ستونی) 3- ساخت مدارس 4-آرامگاه های گنبد پوش

10

1

 1-استفاده ازرنگ سرخ زمینه، 2-پر کردن زمینه با نقش اسلیمی، 3- پوشش لباس های بدون چین و چروک، 4-شیوه ترسیم انتزاعی نقوش گیاهی، 5- پیکره های کوتاه قامت، 6- صورت های تمام رخ با دهان تنگ و چشمان مورب ، 7- قلم گیری که باز مانده از سنت های نقاشی مانوی است.(ذکر حداقل 4 مورد کافی است)    ( هر مورد 25/. نمره)

11

25/1

با گسترش روابط ایران و چین و نیاز روز افزون به آثار سفالین، ساخت محصولاتی از قبیل چینی های  آبی و سفید  و تک رنگ در برخی از کار گا ه های سفا لگری ایران آغاز می شود. آثار مورد توجه در این دوره معمولا شامل نمونه هایی از قلم گیری های تیره در زیر لعاب شفاف فیروزه ای و سبز یا به صورت نقاشی با رنگ ها ی مختلف در زیر لعاب شفاف بی رنگ یا به صورت نقاشی زرین فام است  که به صورت اشیاء تزیینی و کاربردی ، ظروف سنگی و کاشی به کار می رود.

12

1

در این دوره قالی بافی و پارچه بافی به طور مستقیم و غیر مستقیم در شیوه طراحی و ایجاد نقش و رنگ آمیزی ازتجربیات هنری نگارگران تاثیر گرفت. تحول بافت  و منسوجات با وجود پیشینه بسیار غنی در این دوره به نیمه اول سده دهم هجری باز می گردد که زمینه ساز تولید فرش هایی مانند فرش ها ی اردبیل و فرش های اصفهان گردید. غنای فرش های تولید شده به دلیل کاربرد طرح های اسلیمی ، ختایی، شمسه ها و... با الیاف ابریشم است.      

 

13

1

نقاشی های دوره زندیه که به "مکتب گل" شهرت یافته در بر دارنده جنبه های مختلف با موضوعات متنوع و همچنین در بردارنده نقاشی های رنگ و روغنی با ابعاد بزرگ، نقاشی لاکی و روغنی  و گل و مرغ می باشد.

14

20

                                                                                                                                                          موفق و سربلند  باشید