نمونه سوال تصویرسازی

 

ردیف

سوالات

بارم

1

دو مورد از اهداف تصویرگری را نام ببرید؟

 

 

1

2

اگر طرح را جسم تصویر بدانیم،..................نیز به منزله روح آن خواهد بود.

25/0

3

کدامیک از هنرمندان زیر برای خلق آثارشان ازاشکال ساده استفاده نموده اند؟

الف:پل کلی-خوان میرو           ب:پل کلی-مانه              ج:مانه-مونه                 د:خوان میرو-مونه                              

25/0

4

 انسانهای غارنشین با استفاده از ..............و........................به نحو بسیار ساده و هنرمندانه ای توانسته اند به قالبهای ساده و بدیع جهت برقراری ارتباط دست یابند.

5/0

5

تکنیک استفاده شده در هر یک از تصاویر زیر را بنویسید؟

 

                         

 

5/0

6

سه نوع از انواع مختلف ماژیک را نام ببرید؟

 

75/0

7

مناسبترین ابزار برای شیوه نقطه چین ..................................است.

25/0

8

مقوای اسکراچ برد شامل یک لایه...................... است که با چسب مخصوصی در هم آمیخته است.

25/0

9

برای ایجاد برخی از بافتهای ظریف که با دست به طور یکنواخت و منظم امکان پذیر نیست میتوان از ورقه های نازک چچسب دار به نام.........................استفاده نمود.

25/0