نمونه سوال درس چاپ دستی

 

 

 

ردیف

سوالات

بارم

1

چاپ را تعریف کنید؟

 

 

 

 

1

 

 

 

2

اولین کتاب چاپی تاریخ دار در سده نهم با چه عنوانی در ژاپن چاپ شد؟

25/0

 

3

ثبت اختراع چاپ سیلک اسکرین توسط چه کسی بود؟

 

25/0

4

اختراع چاپ با حروف متحرک فلزی در چه قرنی و توسط چه کسی صورت گرفت؟

 

 

5/0

 

5

چاپ دستی با توجه به خصوصیات واسطه چاپی به چند دسته تقسیم میشوند؟

 

 

 

1

6

کدامیک از ابزارهای زیر برای ایجاد خراش،شیار ویا برداشتن قسمتهایی از لوحه یا کلیشه مورد استفاده قرار میگیرد؟

الف:کاردک                  ب:پرس چاپ دستی                     ج:مغار                        د:تامپون

25/0

7

....................قدیمی ترین نشانه های چاپ به معنای امروزی خود هستند.

 

 

25/0

 

8

دو روش چاپ برجسته که از جمله هنرهای سنتی محسوب میشوند را نام ببرید؟

 

 

5/0