نمونه سوال

نمونه سوال درس تاریخ هنر جهان

 

آزمون درس تاریخ هنرجهان         پایه سوم گرافیک          مدت آزمون : 80دقیقه             تاریخ آزمون : 20/10/91         ساعت : 8/30صبح              

1 -      نقاشی اشعه ایکس مربوط به هنر چه اقوامی می شود ؟                                                                                                                             25/.

             الف –اسکیمو ها                          ب –بومیان استرالیا                      ج –سرخ پوستان                      د –بومیان آفریقا

2 -      کدام قسمت از تندیس های معبد آبو در تل اسمردارای اهمیت بیشتری بود ؟                                                                                       25/.

             الف –سر تندیس                         ب –پاهای تندیس                      ج –دستان تندیس                      د –چشمان تندیس  

3 -     تندیس ابوالهول در کنار کدام هرم در تمدن مصر واقع شده است ؟                                                                                                        25/.

             الف –هرم خئوپوس                     ب –هرم خفرن                         ج –هرم موکرینوس                    د –هرم رامسس

4 -      به نمای مثلثی بالای ورودی ساختمان در هنر یونان گفته می شود ؟                                                                                                       25/.

             الف –سنتوری                                 ب –رواق                                ج –هشتی                                      د –استوپا

5 -      تندیس سفالی آپولون مربوط به این تمدن می شود ؟                                                                                                                               25/.

             الف –مینوسی ها                            ب –اینکا                               ج –میسنی ها                                د –اتروسک ها

6 -      از این دوره هنری در هند بعنوان دوره کلاسیک نام برده می شود ؟                                                                                                      25/.

             الف –کوشان                                 ب –گوپتا                                ج –شونکا                                       د –مئوریا

7 -     نام بنا های مرتفعی که برای یاد بود بودا در چین ساخته می شد چه بود ؟                                                                                             25/.

             الف -  استوپا                               ب –طاق نصرت                      ج –هانیوا                                       د –پاگودا

8 -     نقا شی طوماری با سبک خالص ژاپنی چه نامیده می شود ؟                                                                                                             25/.

             الف –یا ماتو –ئه                        ب –هو –ئو –دو                           ج –هوریو جی                            د –بیودو –این

9 -      این هنر معرف زنده ترین هنر بومی و مردمی در ژاپن است ؟                                                                                                                  25/.

             الف –تندیس سازی                        ب –نقاشی                              ج –با سمه سازی                              د –معماری

10-     صورت های شبه انسان و حیوان به شکل مکعب از خصوصیات بارز این قوم است .                                                                                25/.

             الف –اینکا                                    ب –مایا                                    ج –آزتک                                 د –تولتک

11-     این قوم بدلیل مهارت در مهندسی ساختمان و شیوه معماری خشک و بدون ملات شهرت دارد ؟                                                        25/.

             الف –آزتک                                ب –تئو تی و آکان                      ج –اینکا                                د –تولتک

12-     ممتازترین و شریف ترین هنر اسلامی کدام است ؟                                                                                                                                     25/.

             الف –خوشنویسی                         ب –نگار گری                             ج –سفالگری                          د –کتاب آرائی

 

13-    تندیس های زنان در عهد نو سنگی بعنوان ........................... تعبیر می شود .                                                                              5/.

14-     نخستین بنای کشف شده در میانرودان معبدی در شهر ...............است .                                                                                             5/.

15-     در نزد مصریان با ستان روح .................... نام داشت .                                                                                                                        5/.

16-     بزرگترین ارمغان هنر یونان به جهان شیوه ....................... آن می با شد .                                                                                     5/.

17-     تندیس مفرغی ماده گرگ نماد شهر .............. است .                                                                                                                              5/.

18-     در زمان فرمانروایی پادشاه .......................   دردوره مئوریا هنر هند درزمینه های مختلف شکوفا شد ؟                                  5/.

                                                                                                   (   صفحه اول    )

نام و نام خانوادگی :                  هنرستان فنی وحرفه ای 23 تیر   -ناحیه یک ارومیه                      نوبت امتحانی دی ماه–(سال 92 -1391)

آزمون درس تاریخ هنرجهان         پایه سوم گرافیک          مدت آزمون : 80دقیقه             تاریخ آزمون : 20/10/91         ساعت : 8/30صبح 

19-     نمونه برجسته معماری چوبی چین ...........................است که در دوره مینگ ساخته شده اند .                                                 5/.

20-     هنر اصلی ژاپنی ها نقا شی و .........................  است .                                                                                                                       5/.

21-     همه اقوامی که آثاری با مشخصات پیشا کلمبی را آفریده اند حاملان ..................... می نا مند .                                               5/.

22-     آنچه بیش از همه در شکل گیری هنر اسلامی نقش داشت ......................... بود .                                                                         5/.

 

23-    مهمترین قالب هنری آفریقا ئیان چه بود ؟                                                                                                                                             5/.

24-    موضوع نقا شی های کتاب مردگان در هنر مصر چیست ؟                                                                                                                             5/.

25-   از انواع شکل سر ستونهایی که در معماری یونان مورد استفاده قرار می گرفت دو مورد را نام ببرید .                                                5/.

26-    آثار نقاشی رومیان در کدام شهرها کشف شده است ؟                                                                                                                                  5/.

27-    تند یس های سرباز مقبره امپراطور چین دارای چه ویژگی هایی است ؟                                                                                                  5/.

28-    از سفالینه های معروف دوره اسلامی دو مورد را ذکر نما ئید .                                                                                                                   5/.

 

29-    در میان مجسمه های آشوری کدام مجسمه ها جالب تر هستند ؟                                                                                                             75/.

30-     منظور از شیوه هلنی در هنر یونان چیست ؟                                                                                                                                               75/.

31-    شکل ظاهری استوپا در هنر هند چگونه بود ؟                                                                                                                                              75/.

32-    در دوره اسلامی در زمینه جلد سازی چه نوع جلد کتاب هایی ساخته می شد ؟                                                                                   75/.

 

33-    نقاشی آیینی شن مربوط به کدام جامعه بدوی است و هدف از آن چه بود ؟                                                                                            1

34-   مشهورترین آثار معماری ساخته شده دردوره بابل جدید درکجا قرار داشت و توسط چه کسی ساخته شد ؟                                        1

35-    لوح نارمر بیانگر چه موضوعی می باشد ؟                                                                                                                                                        1

36-    در زمینه تندیس سازی امپراطوران رومی خواهان ساخت چه نوع تندیس های تک چهره بودند ؟                                                       1

37-    شکل ساختاری مسجد النبی چگونه بود ؟                                                                                                                                                        1

38-   از ویژگی های نگارگری مکتب هرات چهار مورد را بنویسید .                                                                                                                      1

                                                                                                                                                                                                                              جمع

                                                                                                                                                                                                                              نمره

                                                                                                                                                                                                                                 20

 

                                                                           

 

 

                                                                                                 (  صفحه دوم  )