ارسال مشخصات همکاران

به نام خدا

با سلام وعرض خدا قوت خدمت همکاران بزرگوارم

با توجه به شرایط کنونی وتعطیلی هنرستان ها اینجانب جهت برقراری ارتباط موثرومفید با همکاران به

اطلاعات ایشان نیاز دارم لذا از همکاران رابط هنرستان ها تقاضا دارم هر چه سریعتر ضمن جمع آوری

دقیق اطلاعات همکاران با ذکر نام هنرستان موارد راارسال بفرمایید 

از همکاری شما صمیمانه سپاسگزارم.

                                                                             سرگروه پوشاک استان تلخابی