کارگاه آموزشی

بنام خدا

جلسه اول کارگاه آموزشی با عنوان زیر سازدامن لباس عروس درتاریخ 98/10/15 برگزار می گردد.

ساعت 16تا18روز یکشنبه

مکان:خ توحید،خ،سواران روبروی آموزش پرورش ناحیه دو کوچه 1/1هنرستان فخری