تبریک روز معلم

 

بسته پیامک‌های تبریک ویژه روز معلم

 

به هر اداره ای می رویم

کارمند نشسته وارباب رجوع ایستاده!

به جز کلاس درس...

که ارباب رجوع نشسته ومعلم ایستاده

چه بزرگ منش است معلمی که این همه بی مهری می بیند وباز مهر می آفریند.

کسوت زیبای معلمی بر قامت رعنایتان زیبنده باد.

اردیبهشت وفرا رسیدن هفته معلم بر همه معلمان ،اساتید  وکارمندان زحمت کش آموزش وپرورش گرامی باد.