کارگاه آموزشی

باسلام کارگاه آموزشی دوزنده تزیین کار  برگزار میگردد.

آدرس :خیابان توحید ،انتهای کوچه 14،هنرستان کار دانش فخری

زمان:79/10/10ساعت 12الی 14

کارگاه باکس دوز وگن دوز 97/10/16از ساعت 12تا 14 نیزدر همین مکان برگزار می شود.