کارگاه مجازی

با سلام

برگزاری مجدد کارگاه مجازی سختی گیر اسمز معکوس به علت قطع بودن اینترنت در روز برگزاری مجدد اعلام میگردد.

 

                                                                                                       باتشکر

                                                                                    سرگروه تاسیسات استان قم