کتب

با سلام خدمت همکاران گرامی و ارجمند

لینک کتب سال دوازدهم در زیر قرار دارد.

کتاب سرمایشی گرمایشی :http://s8.picofile.com/file/8339415434/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C.pdf.html

کتاب دانش فنی تخصصی : http://s9.picofile.com/file/8339415600/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA.pdf.html

کتاب گرمایشی تابشی : http://s9.picofile.com/file/8339415884/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7_%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%DB%8C.pdf.html

کتاب همراه هنرجو : http://s9.picofile.com/file/8339415968/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%88.pdf.html

 

                                                                                                 باتشکر سرگروه استان قم