کتاب تاسیسات

باسلام وخداقوت

کتب تازه تالیف تاسیسات در زیر بارگذاری شده است.

http://s9.picofile.com/file/8318059026/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf.html

http://s8.picofile.com/file/8318059450/%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%85_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C.pdf.html

 

 

 

 

                                                                                                                 باتشکر

                                                                                   گروه های آموزشی تاسیسات استان قم