ارزشیابی پودمانی

قابل توجه هنرآموزان محترم

نمونه ارزشیابی پودمانی وارزشیابی پیشنهادی دبیرخانه کشوری کارآفرینی حضورتان ارائه می گردد.