کارگاه آموزشی

قابل توجه هنرآموزان محترم

طبق برنامه عملیاتی دبیرخانه کارآفرینی، گروه در نظر دارد کارگاه آموزشی باعنوان فنون و شیوه های تدریس کتاب  کارگاه نوآوری وکارآفرینی راساعت 10 صبح درتاریخ پنج شنبه 96/9/23برگزار نماید .از همه هنر آموزان محترم این درس دعوت می شود در این کارگاه که در محل گروههای آموزشی           ( خیابان ساحلی کوچه 33  ) برگزار می شود ، شرکت نمایند .باتشکر