شناسایی خانواده های کارآفرین

 

شناسایی خانواده های  و هنرجویان کارآفرین در مدارس

جهت تقدیر در کمیته کارآفرینی

ارسال در قالب CD 

( فیلم کوتاه، زندگی نامه، نوع کسب و کار)

از تاریخ 20 تا 30  دی ماه 95

گروه های آموزشی استان قم
  خیابان ساحلی - بعداز فرمانداری - کوی 33 - پلاک 4