مسابقات و فراخوان های دبیرخانه کشوری الکترونیک

همکاران عزیز
موارد زیر مسابقات و فراخوان های دبیرخانه کشوری برق و الکترونیک است لطفا انجام دهید و برای سرگروه ها بفرستید.
به نفرات اول تا سوم هر مورد تقدیر نامه های استانی تعلق می گیرد ضمن اینکه به مرحله ی کشوری نیز راه می یابند.

 

شیوه نامه  جشنواره الگوی فعال تدریس

شیوه نامه بررسی کتب تخصصی

شیوه نامه طراحی و پیاده سازی الگوی آموزش شایستگی محور

دستورالعمل درس پژوهی

شیوه نامه نظارت بالینی 1

شیوه نامه نظارت بالینی 2

شیوه نامه طراحی پوستر و جمله ای زیبا