کتاب: مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی پایه یازدهم الکترونیک

ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 660.43 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.55 مگابایت
PDF icon بخش دوم 992.48 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.28 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 2.3 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 848.84 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی 4.83 مگابایت

کتاب: ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) پایه یازدهم الکترونیک

ضمیمه حجم
PDF icon مقدمه 638.48 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 1.75 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.6 مگابایت
PDF icon بخش سوم 2.57 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.87 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.71 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) 6.7 مگابایت

کتاب: نقشه کشی رایانه ای پایه دهم الکترونیک

فایل بخش های کتاب: نقشه کشی رایانه ای پایه دهم الکترونیک
ضمیمه حجم
PDF icon بخش اول 1.73 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.6 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.9 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.21 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.27 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمه حجم
PDF icon نقشه کشی فنی رایانه ای 5.21 مگابایت

کتاب: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی پایه دهم

فایل بخش های کتاب: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی پایه دهم
ضمیمه حجم
PDF icon بخش اول 2.86 مگابایت
PDF icon بخش دوم 1.84 مگابایت
PDF icon بخش سوم 1.93 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.7 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 1.37 مگابایت
PDF icon بخش ششم 1.73 مگابایت
فایل کامل کتاب: