نفرات راه‌یافته به ارائه حضوری کشوری اولین دوره مسابقات ساخت پروژه

#مسابقات

🔺نفرات راه‌یافته به ارائه حضوری کشوری اولین دوره مسابقات ساخت پروژه و دستاوردهای فناورانه و اولین جشنواره ملی ایده‌بازار و طرح‌های خلاقانه و نوآورانه

💢جزئیات خبر:    https://tve.medu.ir/fa/news/item/945867/