کارگاه آموزشی تدوین تجارب اثر بخش آموزشی

سلام
کارگاه آموزشی تجارب اثربخش آموزشی گروه الکترونیک و الکتروتکنیک 
زمان: یکشنبه 23/10/1397 ساعت 12 تا 13:30 مکان گروههای آموزشی.
مکان: خیابان ساحلی کوچه 33 پلاک 2