کارگاه آموزشی تدوین طرح درس

سلام
جلسه عمومی گروه الکترونیک و الکتروتکنیک با عنوان معرفی برنامه های سال تحصیلی 1397-98 و کارگاه آموزشی تدوین طرح درس
زمان: دوشنبه 10/10/1397 ساعت 12 تا 13:30 مکان گروههای آموزشی.
مکان: خیابان ساحلی کوچه 33 پلاک 2