کارگاه آموزش مجازی

باسلام
کارگاه آموزش مجازی
برای هنر آموزان رشته #الکتروتکنیک #
باعنوان#آسیب شناسی فضای مجازی
(۱۹آذر) ساعت ۹ الی ۲۴
از طریق سایت qomgt.ir
← ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ← اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه