نمونه سوالات الگو وبرش

1-سوزن سه گوشه مخصوص چه پارچه هايي است؟

2-انواع لايي چسب رانام ببريد.

3-ازابريشم تابيده براي دوخت         وازنخ عمامه براي              استفاده مي شود.

4-پايه هاي زيرچه كاربردي دارند؟

الف –پايه پلاستيكي                     ب-پايه تفلون

5-يكي ازعيوب چرخ خياطي دوخت بيرون مي ماند توضيح دهيد.

6-براي برطرف كردن لكه پارچه نايلوني سوخته شده كف اتو چه بايدكرد؟

7-براي اينكه پارچه هاي بداتوخوب اتوشوندچه بايدكرد؟

8-طريقه مراقبت ونگهداري پارچه هاي پنبه اي رابنويسيد.

9-براي رفع صابونزدگي پارچه هاي پشمي چه بايدكرد؟

10-چه مدلهايي براي پارچه هاي حاشيه دارمناسب نيست ؟

11-پيچازي منظم ونامنظم راتعريف كنيد.

12-سه روش انتقال الگوروي پارچه رانام ببريد.

13-آستركشي درشلواردركدام قسمت انجام مي شود؟

14-دردامنهاي كه بخواهيم كش دوزي كنيم چگونه كش رااندازه گيري مي كنيم؟

15-بطوركلي جيب درلباسهاي زنانه به چنددسته تقسيم مي شوند؟

16-طرزتهيه نواراريب رابنويسد.

17-معولا سجاف رابه تناسب ضخامت پارچه كمي             ازاندازه يقه مي برند.

18-كاربرد سجاف دوبل روي لباس رابنويسيد.

19-تكه روي يقه انگليسي كمي             است.

20-سه مكان مهم واساسي براي قرارگرفتن جادكمه رابنويسيد.

21-براي برش نواربندينك دكمه از               پارچه استفاده كرد؟

22-كاربردقزن قفلي ونوارچسب اسكاج رابنويسيد.

23-اپل راتعريف كرده وانواع آن رانام ببريد.

24-چه پارچه هاي براي اسوك دوزي مناسب است ؟

25-پارچه هاي كشي راتعريف كنيد.

26-پارچه هاي كشي باچه سوزن وقرقره دوخته مي شود؟

27-چه مدلهايي براي پاچه مخمل مناسب نيست ؟

28-مدلهاي مناسب پارچه حريروشيفون رابنويسد.

29-براي برش پارچه                سطح ميزراباپتومي پوشانيم.

30-ابزارمخصوص كارباپارچه چرم وجيررابنويسد.

31-پارچه توري به چنددسته تقسيم مي شوند نام ببريد.

32-پارچه هاي گيپور به چه طريق آستركشي مي شوندوپارچه آستري آن ازچه جنس بايدباشد؟

33-نقش فنردرلباس چيست وفنرهابرچندنوعند؟

34-لباس دكلته راتعريف كنيد.

35-هدف ازايجادپنس درالگو چيست؟

36-پنس سينه درقسمت جلوچندحالت دارد؟

37-انتقال پنس راتعريف كنيد.

38-حداكثرتا            پنس هاي سينه وزيرسينه رامي توان كوتاه كرد؟

الف 5ميليمتر                          ب-2سانتيمتر

ج-2ميليمتر                                د-5/1سانتيمتر

39-يقه هاي برگردان به چنددسته تقسيم مي شوندباذكرمثال نام ببريد.

40-اصطلاحات زير راتعريف كنيد

نفطه ي شكست:

پايه ي يقه :

دال يقه :

سجاف سرخود:

40-بطورمعمول طول جادكمه چقدراست؟

41-صحيح ترين روش گشادكردن يقه چيست ؟

42-اگربرگرديقه ب ب پهن ترشود پايه ي يقه                مي شود.

43-دامن خمره اي ياميخي راتعريف كنيد.

44-اوازمان راتعريف كرده وانواع آن رانام ببريد.

45-جهت رسم عرض كادردامن چه بايدكرد؟

46-دامن نيلوفري چنئمين روش دامن فون است ؟

47-فرمول اساس دامن كلوش ونيم كلوش رابنويسيد.

ادامه نمونه سوالات الگو وبرش

 1.  دامن پورتفوي همان             است كه بايد الگوي               را تماماٌ رسم كنيم.

الف) دامن لنگي- پشت دامن                          ب) دامن ماهي- جلوي دامن

ج) دامن لنگي- جلوي دامن                           د) دامن ساده- پشت دامن

2.  هنگام كشيدن كادر دامن طول كادر برابر است با                و عرض كادر برابر است با          

الف) قد دامن- 2/1 دور باسن+ 5/0                 ب) قد باسن – 2/1 دور باسن+ 5/1

ج) قد دامن – 2/1 دور باسن + 5/1                

3.  كداميك از موارد زير وسايل انتقال الگو روي پارچه مي باشد.

الف) كوك شل- مل- زانفيسكن                  ب) كوك شل- مل- كاربن

ج) كوك شل- مل- رولت- گونيا                 د) كوك شل- مل- رولت- كاربن

4.  نام ديگر جادكمه              يا               مي باشد.

الف) هانش يا مادگي      ب) شيرازه يا مادگي      ج) شيرازه يا هانش      د) فيلتابي يا مغزي

5.  در دوخت پارچه هاي ژرسه و استرج از چه سوزني استفاده مي كنيم.

الف) سوزن كرول      ب) سوزن شارپ      ج) سوزن سرسياه         د) سوزن معمولي

6. پارچه مناسب دوخت پاترون             مي باشد.

الف) متقال           ب) ساتن           ج) ترگال            د) چلوار

7. برشها يا قطعات تزئيني در لباس همان                 مي باشند.

الف) پنل              ب) برش حلزوني            ج) يوك             د) ساسون پرسني

8. براي دوخت پارچه حرير از چه نوع دوختي استفاده مي شود؟

الف) دو درزه         ب) دو درزه باز       ج) دو درزه خوابيده       د) درز ساده

9. چرتهاي مثلثي شكل كه در درزهاي منحني زده مي شود چه نام دارد؟

الف) چرت          ب) كليپ           ج) سرقيچي             د) برش

10. ماشينهاي اورلوك مخصوص           مي باشد.

الف) پاكدوزي لباسها          ب) دوختن درزها      ج) دوختن جادكمه         د) دوختن نوار مغزي

11. اگر در هنگام دوخت، چرخ از هر چند بخيه يكي را رد كند، ايراد چرخ چيست؟

الف) ارتفاع پايه تنظيم نيست                                  ب) كشش نخ زياد است

ج) سوزن نازك است                                            د) سوزن بالا بسته شده است

12. براي تهيه دامن شلواري از روي چه الگوي رولت مي كنيم؟

الف) دامن تنگ (اساس)         ب) ار روي دامن پيلي دار        ج) از روي دامن فون        د) از روي دامن ترك

13. وقتي چرخ خوب كار نمي كند و صدا مي دهد...

الف) دستگاه ماسوره كثيف است                     ب) سوزن صحيح كار گذاشته نشده است

ج) ارتفاع پايه تنظيم نيست                            د) موتور عيب دارد

14. قطعات مدلسازي شده و بريده شده الگو را                         مي گويند.

15. اولين الگويي كه براي هر سايز و اندام ساخته مي شود                 مي گويند.

16. دور كمر يك كلوش چگونه به دست مي آيد. (فرمول)

17. با اين علامت

الف) پارچه چين مي خورد                       ب) پارچه كشيده مي شود   

 ج) پارچه پيلي مي خورد                         د) پارچه شل است

18. CB همان              و CF همان              است.

الف) خط پهلو- خط مركزي جلو                   ب) خط مركزي جلو- خط مركزي پشت

ج) خط مركزي جلو- پهلو                           د) خط مركزي پشت- خط مركزي جلو

19. براي كشيدن كادر دامن عرض كادر برابر است با...

الف) 2/1 دور باسن + 2 سانتيمتر                     ب) 2/1 دور كمر

ج) 2/1 دور باسن+ 5/1                                 د) 2/1 دور باسن+ 5 سانتيمتر

20. تودوزي يعني چه و كدام قسمت از لباس احتياج به تودوزي دارد؟

21. اندازه جادكمه چگونه محاسبه مي شود؟

22. به چه نقاطي نقاط موازنه مي گويند؟

23. شيوه اتو كردن درزهاي پارچه هاي ظريف چگونه است؟

24. چرا اتو كشي بايد به موازات راه پارچه انجام گيرد؟

25. اندازه سايز 38 ايراني با كدام شماره سايز بين المللي مطابقت دارد؟

26. يوك را تعريف كنيد.

27. به چه قطعاتي از لباس پنل مي گويند؟

28. مقدار اضافه براي درزهاي بسته و پايين دامن چه مقدار است؟

29. براي ساخت الگوي دامن نقطه (7-5) را چگونه رسم مي كنيم؟

30. كمري دامن را چگونه تهيه مي كنيم؟ با رسم تصوير نمايش دهيد.

31. دامن با جيب روي باسن از روي چه الگويي تهيه مي شود؟

32. جهت اتصال زيپ كدام پارچه بهتر است زيپ با دست دوخته شود؟

الف) پشمي- چهارخانه- حرير                 ب) پشمي- چهارخانه- مخمل

ج) حرير- تترون- مخمل                      د) مخمل- جير- حرير

33. دامن در روي اندامهاي ران برآمده چگونه مي ايستد؟

الف) در عرض ران كشش دارد                  ب) روي باسن كشيده مي شود

ج) در قسمت پهلو كشيده مي شود              د) در قسمت گودي كمر كيس مي شود

34. طول پنسها در پشت دامن چند سانتي متر است؟

الف) 5/12- 10           ب) 14- 5/12            ج) 16- 5/12           د) 16-14

35. اگر در حين دوخت، دوخت درز چروك يا جمع شود علت آن چيست؟

الف)‌ پرز در كارپيش بر جمع شده است                   ب) سوزن كج است

ج) كشش نخ زياد است                                       د) نخ در داخل ماسوره صحيح جا نيفتاده است

36. پاكدوزي پيچ رل براي پارچه هاي                به كار مي رود.

الف) توري              ب) پشمي           ج) ضخيم           د) لطيف (حرير)

37. نقاط موازنه به چه قسمتي از الگو اطلاق مي شود؟

الف) انطباق الگو به روي پارچه                    ب) خطوط راه را نشان مي دهد

ج) علامت راستاي پارچه                           د) نقاطي كه قطعات الگو در آن قسمت به يكديگر مي پيوندد.

38. مقدار پارچه براي پليسه بايد چقدر باشد؟

الف) 5/2 برابر           ب) 5/3 برابر           ج) 3 برابر+ 2 سانتيمتر          د) 4 برابر+ 2 سانتيمتر

39. براي ساخت الگوي پشت دامن محاسبه كمر آن به چه صورت است؟

الف) 4/1 دور كمر+25/4                   ب) 2/1 دور كمر+ 25/4

ج) 4/1 دور كمر                              د) 2/1 دور كمر+25/2

40. شكل رو به رو نشانگر رفع عيوب چه اندامي است؟

الف) حالت نوسان در جلو                        ب)‌حالت نوسان در پشت

ج) ران بزرگ                                        د) شكم بزرگ

41. جهت اتصال دقيق خطوط جناقي و چهارخانه از چه كوكي مي توان استفاده كرد؟

الف) بست               ب) جسته                       ج) راهنما                 د) ريز و درشت

42. بهترين نوع مانكن كدام است؟

الف) پارچه اي              ب) پلاستيكي               ج) سيمي               د) فلزي

43. براي اتو كردن درزهاي منحني و نپهاي بالاتنه از چه وسيله اي استفاده مي شود؟

الف) بالشتك به شكل اپل                    ب) ژانت

ج) تخته مخصوص                            د) بالشتك به شكل بيضي

44. كدام مورد مربوط به دوخت كوك جسته است؟

الف) اتصال لايي به پارچه                       ب) اتصال پارچه رويه به آستر

ج) اتصال خطوط راه راه و چهارخانه          د) ساده ترين و ابتدايي ترين كوك

45. پارچه هاي بد اتو را با چه روشي مي توان اتو كرد؟

46. يكي از روشهاي تميز كردن ته اتو را بنويسيد.

47. سه نوع لايي را نام ببريد.

48. نام ديگر سوزن سه گوش                   است.

49. رولت جهت               و                 روي پارچه يا كاغذ استفاده مي شود؟

50. مناسب ترين جادرزها در پهلوي لباس بايد چند سانتيمتر باشد؟

51. پارچه راه راه افقي را براي چه مدل لباسهايي نمي توان استفاده كرد؟

52. موارد استفاده كوك ساده را بنويسيد.

53. پس از كوتاه كردن زيپ يا درآوردن دندانه ها چه بايد كرد؟

54. كاربرد زيپ مخفي با چرخ را بنويسيد.

55. معمولاٌ كمر لباس                سانتيمتر بيشتر از نوار كمر است.

56. جهت سنجاقها روي پارچه بايد چگونه باشد؟ چرا؟

57. از چه نوع صابوني براي شستشوي منسوجات پشمي استفاده مي شود؟

58. نقش يك مثلث روي لباس چه معنا و مفهومي دارد؟

59. اگر روي لباس برق افتاده باشد چگونه مي توان آن را برطرف نمود؟

60. شش مورد از وسايل دوخت و دوز را نام ببريد.