نمونه سوال لباس شب وعروس

 

1-بهتر است  لبه يقه حلزوني ..........دوخته شود؟

 الف)   پيچ رل                             ب ) نوار دوزي                                 ج )  پاكدوزي                   د )چرخ راسته دوز

2- انواع استين جدا در قسمت كاپ استين بايد ............... حلقه استين باشد؟

الف)بزرگتر                              ب) برابر                                           ج)استاندارد                        د) كوچكتر 

3- قيطان دوزي روي لباس را با ......... مي توان انجام داد ؟

الف  )چرخ ودست                        ب )چرخ                                        ج زيگزاگ چرخ                   د )دست

4-حداكثر پنس هاي سينه و زير سينه را تا ....... ميتوان كوتاه كرد؟

الف) 5 ميلي متر                       ب2 سانتي متر                                    ج) 2 ميلي متر                      د) ساتن

5- شكل مقابال انتقال پنس .. را نشان ميدهد ؟

الف ) پنس سرشانه به حلقه گردن       ب)پنس سينه در طرح يقه 

   ج) پنس سينه به صورت چين      د) پنس سينه به حلقه گردن

6- دوخت دكمه دوبل براي لباس .............. كاربرد دارد؟

الف ) پالتو و كت                             ب) جير وچرم                         ج)لباس شب                   د) ورزشي 

7- كدام مچ استين در قسمت لبه استين بيشتر از ان است ؟

الف مچ استين چين دار                ب) مچ پيراهن شوميزه                  ج)مچ لبه برگردان                  د)مچ استين چاك دار

8-كمر لبه لباس براي  كش دوزي به چند قسمت  تقسيم مي شود؟

الف) 2  قسمت                           ب)4قسمت                               ج) 6قسمت                                       د) 8 قسم

 9--چه زماني اوزمان طبيعي لبه لباس بيشتر است ؟

 الف)  پنس سينه پهن و طول كوتاه                                                  ب )   پنس سينه كم و طول بلند      

 ج)  پنس سينه پهن و طول بلند                                              د ) پهناي پنس سينه كم و طول كوتاه

10- بهترين دوخت كمر دامن ژپون كدام است؟

الف) دوخت ليفه كمر                                                                                    ب )  دوخت كش كمر

ج )  دوخت قزن كمر                                                                                        د ) ب و ج

-11 براي وصل استري به دامن مي توان از چه نوع دوختي استفاده كرد؟

الف )   دوخت بار                                                                       ب ) دوخت جسته      

ج    ) دوخت بندينك                                                                  د ) دوخت زيگزاگ شده 

12- سوزن مخصوص پارچه چرم و جير كدام است؟

   الف)  سوزن سر سوخته                                                      ب)   سوزن استرج   

    ج)  سوزن سه گوش                                                           د )   الف و ب

13-كرسله چيست ؟

 الف )    قيطان                                                                    ب)   نوار تزييني     

  ج ) كرباس                                                                       د )  نوار مخصوص داخل كمري

14-طريقه اتو كردن چين ها

الف)  روي چين ها رااتو نكنيد                                               ب)  نوك تيز اتو را داخل چين ها برده  وخارج سازيد                                               ج)   با اتو پرس انجام شود                                                    د)  درزها را به طرف بالاتنه بخوابانيد   

  15-عوامل لازم براي محيط كار؟

 الف )  نور كافي                                                                                                  ب )  ابزار مناسب  

ج)  رعايت اصول بهداشت                                                                                      د ) همه موارد

-16 اولين كمكي ميتوان به شخص برق گرفته چيست؟

 الف ) جريان برق را قطع كرد                                                                               ب)   شخص را لاي پتو پيچيد  

 ج)   اب روي ان ريخت                                                                                     د )  از پماد سوختگي استفاد كرد

17جنس  دستكش عروس

 الف)  از حرير معمولي  است                                                                                ب )  از انواع پارچه هاي لمه وتور است 

  ج ) از كتان و پارچه نخي است                                                                              د )  همه موارد فوق صحيح است

 18انواع فنر لباس عروس ؟         

الف)  فلزي ساده- فلزي مدرج                                                                 ب )  فنر پلاستيكي مفتولي                                                                  ج  )  فنر كشي استخواني                                                                              د  )  فنر مفتولي استخواني فلزي ساده 

19دامن ژپون چند نوع است؟   

 الف) 2 نوع                                                                                                       ب )  3  نوع         

ج) 4نوع                                                                                                             د) 4نوع

20تهيه پاترون تيپ براي چه لباسهايي الزامي است؟

الف ) لباس شب                                                                                         ب)  دراپه 

 ج ) لباس عروس و مجلسي                                                                    د)  پالتو و مانتو

21-روغنكاري چرخ چه زماني انجام مي شود

  الف ) موقعي كه چرخ صداي غير طبيعي ميدهد                                                     ب ) موقعي كه نخ پاره ميشود   

     ج)  موقعي كه سوزن ميشكند                                                                             د)  موقعي كه چرخ كند حركت مي كند

 

 

22-ارتفاع صندلي استاندارد بايد در حدود چقدر باشد ؟

 الف) كمر                                                                                                  ب)  باسن     

 ج)  زانو                                                                                                  د)  نشيمنگاه

23-چه زماني اوزمان طبيعي لبه لباس بيشتر است ؟

 الف)  پنس سينه پهن و طول كوتاه                                                  ب )   پنس سينه كم و طول بلند      

  ج)  پنس سينه پهن و طول بلند                                              د ) پهناي پنس سينه كم و طول كوتاه

24- جهت اتصال لايي به پارچه لباس از چه دوختي استفاده مي شود ؟

الف  )  بخيه                                  ب)   كوك شل                    ج)   زنجيره                                      د)  كوك جسته

 25شكل مربوط به كدام گزينه است  ؟            

 الف - اندازه گيري قد دامن ژپون                                        ب )  اندازه گيري دامن تنگ  

ج ) اندازه گيري دامن شلواري                                               د)  اندازه گيري قد دامن

26شكل مربوط به كدام گزينه است  ؟            

 الف - اندازه گيري قد دامن ژپون                                        ب )  اندازه گيري دامن تنگ  

ج ) اندازه گيري دامن شلواري                                               د)  اندازه گيري قد دامن

27-توضيحات مربوط به كدام گزينه است ؟اين پيراهن پنس زير سينه حذف و پنس سينه بسته شده و تبديل به اوزمان طبيعي ميشودالف)  چسبان                                                                           ب)  گشاد   

  ج ) فاقد برگردان                                                                   د)  خيلي گشاد

28 پاك دوزي با نوار پارچه اي مناسب كدام پارچه ها مي باشد؟

الف)  ابريشم ونخي                                                                       ب )  حرير وتور   

 ج)  ضخيم و پشمي                                                                       د)  نخي وكتاني

29-سجاف نوار اريب براي طول يقه لباس كه ........است توصيه مي شود ؟الف)  با برگردان                                                                   ب)  يقه گرد   

ج ) فاقد برگردان                                                                   د ) يقه هفت 

30 شكل مقابل كدام انتقال پنس مي باشد؟

الف)  حلقه استين                         ب)  خط مركزي جلو                     ج)  به زير سينه                               د ) برش عمودي

30-اتش سوزيهاي دسته دوم ناشي از مايعات وروغنها را با چه وسيله اي  خاموش مي كنند ؟

 الف اب                             ب )خفه كردن             ج)  ماد ه خاموش كننده                                 د)  اعلام به اتش نشان                                                          

 31  در لباس دكلته                 

 الف)  حلقه استين تنگ ميشود                                                ب  )  حلقه استين گشاد مي شود          

 ج )      حلقه استين تغيير نميكند                                        د)  حلقه استين بزرگ مي شود

  32 يقه شل( دراپه )   بهتراست

 الف)   از عرض پارچه بريده شود                                                                     ب )   در راه پارچه بريده شود 

  ج)  در اريب پارچه بريده شود                                                                          د )    فرقي نمي كند

33-فنر گذاري در كدام قسمت لباس عروس به كار مي رود؟

  الف ) در لبه دامن - يقه -  كمر- قسمت هاي دكلته                                      ب)   بالاتنه  ويقه  

   ج)  زير دامن وكمر لباس                                                                 د)   در برش هاي عمودي و دكلته 

 34- براي دوختن مخمل از چه نخي استفاده ميشود ؟

الف)نخ عما مه                ب)نخ كوك                            ج) نخ دمسه                   د ) ابريشمي مرسريزه 

35--براي دوخت پارچه هاي لطيف چه نوع سوزني مناسب است؟

الف)  درشت با ضخامت متوسط                                                    ب )  داراي سوراخ بزرگ و ضخامت متوسط 

 ج)   باريك نوك تيز با سوراخ ريز                                            د  ) درشت نوك تيز با سوراخ ريز

 36در قسمت چين كش در كمر (بلوزان) معمولا قد بالاتنه چقدر اضافه مي شود؟

 الف) 3                                                                                     ب)  5 

  ج) 5/2                                                                                  د ) 4

   37 -      براي اتوي پارچه مخمل پرز بلند معمولا از ............ استفاده مي شود

  الف)  كاغذ                                                                         ب)  پارچه رو اتويي و مرطوب

  ج)    تخته مخصوص اتوي مخمل                                         د)  ژانت

38در يقه هاي والان دار باز براي جلو گيري از افتادگي يقه علاوه بر پنس يقه از خط ............ هم مي توان استفاده كرد

الف)  مركزي جلو                                                                    ب)  مركزي پشت       

 ج)    مركزي جلو و پشت                                                        د ) سر شانه جلو

39- عمل جابه جا كردن پنس ها را از نقطه اي به نقطه ديگر چه مي نامند ؟

الف)  مدل شناسي                                                                    ب)  الگو سازي     

 ج)  انتقال و مدل شناسي                                                        د)  انتقال پنس

40در الگوي بالاتنه خط كف حلقه استين با كدام خط يكي است؟

الف)  خط كمر                        ب)   راهنماي بلندي فاق                 ج)  راهنماي سينه                         د ) خط مچ

 

1 -  لبه های لباس توری را معمولاً چگونه کنار هم قرار می دهند ؟

الف ) زیپ                           ب ) قزن                             ج ) چسب مخصوص لباس                      د ) بندینک و نوار

2 –  پس از اتمام کار با چرخ : ................

الف ) کلید اصلی چرخ را خاموش کنید                                ب ) دوخت خود را بررسی کنید

ج ) چرخ را تمیز نمایید                                                     د ) دو شاخه را از پریز خارج کنید

3 -  چنانچه در هنگام دوخت نخ ماسوره پاره شود : .......................

الف ) سوزن برای کار نازک و ظریف است                       ب ) نخ ماسوره به علت بد پیچیده شدن گیر می کند  

ج ) فشار پایه خیلی زیاد است                                       د ) نخ سوزن و ماسوره از کیفیت مطلوب برخوردار نیست

4 -  لبه لباس های حریر را با ............... تو می گذارند

الف ) درز ساده                     ب ) پس دوزی                   ج ) پیچ رول                       د ) دو درزه

5 -  جهت استفاده از انواع برودری از کدام نوع قیچی استفاده می شود ؟

الف ) قیچی کوچک نوک تیز            ب ) بشکاف          ج ) قیچی زیگزاگ            د ) قیچی ساده

6 -  پارچه رو اتویی لباس مجلسی باید ..................... باشد

الف ) نخی – لطیف – فاقد پرز            ب ) تترون نخی         ج ) الیاف مصنوعی                 د ) ضخیم

7 – دوخت مهره های تزئینی با توجه به ....................... انتخاب می شود

الف ) ضخامت پارچه و رنگ مهره ها                                   ب ) جنس پارچه – طرح و رنگ لباس

ج ) جنس پارچه و طرح لباس                                             د ) نحوه دوخت مهره ها

8 -  خطوط .......................... در طرح لباس های مهمانی و شب بیشترین کاربرد را دارد

الف ) منحنی و شکسته           ب ) شکسته                ج ) منحنی                    د ) عمودی و شکسته

9 -  انتقال پنس سینه در الگو جلو به چند حالت اصلی در طرح لباس قابل تغییر و تبدیل است ؟

الف ) 6 حالت                ب ) 9 حالت               ج ) 12 حالت                             د ) 15 حالت

10 -  اصول انتخاب مدل لباس به انواع ...................... بستگی دارد

الف ) اندام – سن – موقعیت و کاربرد لباس                                  ب ) رنگ و طرح پارچه

ج ) اندام – موقعیت و طرح پارچه                                                 د ) اندام و سایز بدن

11 -  ژیپون لباس عروس را به چند مدل می توان برش کرد ؟

الف ) ترک – کلوش – همراه با والان چین دار                          ب ) ترک همراه با فنر گذاری

ج ) کلوش با دو طبقه والان چین دار                                        د ) ترک با یک طبقه والان چین دار  

12 – تور سر عروس را تا چند طبقه می توان برش زد ؟

الف ) چهار طبقه                ب ) دو طبقه                         ج ) سه طبقه                   د ) یک طبقه

13 -  فنر لباس عروس بر چند نوع است ؟

الف ) یک نوع                 ب ) دو نوع                           ج ) چهار نوع                        د ) سه نوع

14 -  پارچه های گیپور و حاشیه دار را قبل از برش ......................

الف ) حاشیه را لب دامن و آستین قرار دهید                                    ب ) حاشیه را جدا کنید

ج )  حاشیه را لب دامن و آستین قرار دهید                             د ) حاشیه را بررسی و آن را بچینید

 15 -  چه نوع آستینی برای لباس عروس مناسب تر است ؟

الف ) دکلته                      ب ) فانوسی                       ج ) دراپه                        د ) راسته 

16 -  کلاه و شنل عروس از پارچه .................. تهیه می شود ؟

الف ) الیاف مصنوعی                   ب ) جین                           ج ) ارگانزا                           د ) نخی

17 -  در یقه های والان دار برای جلوگیری از افتادگی یقه ، علاوه بر پنس یقه از خط ................... هم می توان کم کرد

الف – خط مرکزی جلو             ب ) خط مرکزی پشت          ج ) سرشانه پشت            د ) سرشانه جلو  

18 -  کاربرد چه نوع یقه در لباس عروس بیشتر است ؟

الف ) دراپه                        ب )شومیز                         ج ) ایستاده                          د ) دکلته

19 -  در برش یقه دراپه الگو  روی پارچه ........................ قرار می گیرد

الف ) راه                          ب ) بیراه             ج ) اریب                               د ) هم راه هم بیراه

20 -  برای برش پارچه در طرح های لباس شب و عروس باید قطعات الگو را .................. نمود

الف ) روی مقوا گذاشته و شماره گذاری                                ب ) نقاط موازنه و راستا را مشخص

ج ) شماره گذاری و اسم گذاری                                             د ) همه موارد 

21 – برش زدن پارچه گیپور باید با توجه به ................. انجام گیرد

الف ) طرح گل و حاشیه گیپور                                     ب ) مدل لباس و بافت و طرح گل

ج ) طرح گل و تزئینات آن                                           د ) طرح گل ها و حاشیه و مدل لباس

22 ) برای برش پارچه هایی که رد سنجاق روی آنها می ماند باید از چه وسیله ای استفاده کرد ؟

الف ) وزنه برش                 ب ) چسب نواری                 ج ) کوک شل                    د ) همه موارد         

23 -  پارچه های .............. را قطعاً باید با آستر دوبل شود

الف ) گیپور – حریر کش      ب ) گیپور – دانتل            ج ) گیپور - ساتن                د ) دانتل - ساتن   

24 -  اوزمان طبیعی از ............ به وجود می اید

الف ) بسته شدن پنس       ب ) بستن پنس پهلو       ج ) بستن پنس داخل           د ) بستن پنس سینه

25 -  حد اکثر تا ..................... پنس های سینه و زیر سینه را می توان کوتاه کرد

الف ) 5 میلیمتر                      ب ) 5/2 سانتیمتر                ج ) 5/1 سانتیمتر           د ) 2 میلیمتر

26 ) در طراحی مدل های غیر قرینه و پارچه های حاشیه دار الگو روی ................... قرار می گیرد

الف ) یک لای پارچه        ب ) دو لا بسته پارچه           ج ) بیراه پارچه              د ) یک لا راسته پارچه                 

27 -  کدام زیپ مخصوص دوخت پارچه های تور ، ابریشم طبیعی و مخمل است ؟

الف ) معمولی                     ب ) مخفی با دست          ج ) مخفی با چرخ                   د ) فرقی ندارد

28 -  تعداد بخیه های پارچه کشی در هر 5/2 سانتیمتر .................. عدد است

الف ) 12 – 10                    ب ) 20 – 15                ج ) 20 -  17                     د ) 15 -  12

29 -  تورهای روبان کش .................... دوخته می شود

الف ) با روبان مخملی یا ساتن – میان پارچه                                  ب )  بدون روبان فقط به لبه لباس

ج ) با روبان ساتن فقط به لبه لباس                                           د ) میان پارچه – بدون روبان 

30 -  اتصال نوارهای فنر به .................. انجام می گیرد 

الف ) درزهای آستری     ب ) برش آستر لباس     ج ) برش پرنسی و پهلوی لایی              د ) پارچه لایی

31 -  جهت دوخت دستکش لباس عروس از چه پارچه هایی بیشتر استفاده می شود ؟  

الف ) نخی سفید                                                         ب ) تورهای ( کشی ) گلدار سفید و کرم

  ج ) نخی سفید گلدار و کرم                                      د ) ساتن ساده و گلدار

32 -  در دوخت لباس دکلته عروس علاوه بر برش پاچه و آستری نیاز به ............. و ................... می باشد

الف ) لایی و چرت             ب ) لایی و دوخت تمیز                ج ) لایی و فنر                د ) همه موارد

33 -  دوخت سیم نامرئی در پایین تورهای نازک ( شیفون ) برای چه هدفی است ؟

الف ) برای بهتر تو رفتن لبه تور                               ب ) برای افت پیدا کردن پایین تور

ج ) برای زیبایی پایین تور                                        د ) برای ایجاد لوله های درست

34 -  نام دیگر تورهای برودری شده چیست ؟

الف ) دانتل                       ب ) کروشه                          ج ) کشباف                             د ) گیپور

35 ) سوزن منجوق دوزی چه خصوصیاتی دارد ؟

الف ) دارای طول زیاد است                                                      ب ) دارای طول متوسط  است  

ج ) برای پارچه های لطیف استفاده می شود                                     د ) مورد الف و ج صحیح است

36 ) لبه دامن کلوش یا اریب از پارچه حریر به طریق ...................... با چرخ دوخته می شود

الف ) تور دوزی                       ب ) اورلاک                     ج ) پیچ رول                        د ) زیگزاگ

37 ) برای اتصال درزهای پارچه گیپور ضخیم و برجسته را ..........................

الف ) با دست یا چرخ بدوزید                                    ب ) با چرخ و نخ نامرئی بدوزید

ج ) با دست و به روش پس دوزی بدوزید                   د ) با تطبیق نقوش با دست به روش پس دوزی بدوزید

38 ) عمل جابجا کردن پنس ها را از نقطه ای به نقطه دیگر چه می نامند ؟

الف ) مدل شناسی           ب ) الگوسازی            ج ) انتقال و مدل شناسی                 د ) انتقال پنس

39 ) در یقه های باز اندازه پنس بستگی به ................. دارد

الف ) مدل جنس و برش پاچه                                    ب ) مدل یقه و اندام فرد

ج ) جنس ، مدل ، برش و اندام فرد                              د ) برش پارچه و مدل یقه

40 -  تزئینات لباس که با پارچه انجام می گیرد شامل ..................... می باشد

الف ) پاپیون ، روبان ، گل پارچه ای                                   ب ) روبان ، قیطان ، تور

ج ) اپلیکه دوزی ، ژور دوزی                                           د ) روبان دوزی ، قیطان دوزی