دستور العمل نظام آراستگی

دستور العمل نظام آراستگی

محوطه ساختمان

 •  برنامه زمانبندي نظافت دوره اي جهت موارد ذيل طراحی و اجرا گردد:
 •  آب نما در صورت وجود
 •  کف زمين
 •  نماي ساختمان شامل شيشه ها و نماي سنگی، آجري، سيمانی و ...
 • برنامه زمانبندي رسيدگی به گل و گياه باغچهها به تناسب حجم محوطه وجود داشته و طبق آن عمل شود. همچنين برگ هاي خشک و گياهان خشک از محوطه جمع آوري گردد. يکنواختی و تناسب حجم گل و گياه محوطه باز نيز رعايت شود.
 •  تخليه سطل زباله ها به طور مرتب انجام شود.
 •  سطل زباله در محوطه به تعداد کافی وجود داشته باشد.
 •  محوطه عاري از هرگونه اقالم غير ضروري باشد.
 •  پارکينگ از محوطه جدا گردد.
 •  تجهيزات ايمنی و امنيتی مناسب براي حفاظت از ساختمان تهيه و راه اندازي شود.
 •  فضاي اتاق نگهبانی مرتب و منظم باشد.
 •  نگهبان از لباس فرم استفاده کند.
 •  نگهبان داراي اتيکت شناسايی باشد. 
 • تجهيزات اداري نگهبانی تميز و منظم باشد.
 •  تجهيزات اطفا حريق در محوطه وجود داشته باشد و نگهبان دوره مريوطه را گذرانده باشد.
 •  تابلوي شناسايی ساختمان تميز و آراسته باشد.
 •  تابلوي شناسايی ساختمان در جاي مناسب نصب شود که از هر جهت کامالً قابل مشاهده باشد.
 •  مخازن شن و نمک براي دورههاي يخبندان وجود داشته باشد.
 •  زهکشی خروجی آب باران و نيز شيببندي کف رعايت شود.
 •  تابلوي شناسايی و آدرس دهی ساختمانها در محوطه تهيه شده و نصب گردد.
 •  در صورتيکه امکان آدرس دهی با تابلو وجود نداشته باشد، خطوط راهنماي ساختمانها طراحی و اجرا گردد.

نمازخانه 

برنامه زمانبندي نظافت دورهاي تدوين گردد که موارد ذيل را پوشش دهد:

 برنامه شستشوي منظم چادر نمازها

 شيشه، ديوار و ...

 نوار قبله، چادرهاي نماز، سجادهها، مهرها و جانمازها

 پرده و کرکرهها

 فرشها

 رعايت چيدمان مناسب مهرها در محل مربوطه

 هماهنگی رنگ و چيدمان فرشها

 روشنايی نمازخانه مناسب بوده و المپهاي سوخته تعويض گردد.

 تهويه و هواي نمازخانه مناسب باشد و بوي نامطبوع استشمام نشود.

 خوشبو کننده هوا تهيه و نصب گردد.

 قبله نماي مناسب فرش مناسب يا نوار قبله

 جداسازي قسمت ها با ظاهر مناسب انجام شود. پردهها و مقسم نمازخانه تميز و مرتب باشد

 سيستم صوتی مناسب جهت نمازخانه استفاده گردد.

 جاکفشی مناسب جلوي درب نمازخانه وجود داشته باشد.

 تابلوي "لطفا کفشها را در جا کفشی قرار دهيد" نصب گردد.

 مکان مشخصی جهت نگهداري کتب ادعيه و ... وجود داشته باشد.

 تابلوهاي فرسوده و قديمی از محيط خارج شده و پوسترهاي مذهبی بموقع نصب و جمع آوري گردد.

كتابخانه و سالن مطالعه  

 •  دستورالعمل جهت امانات کتابها تدوين شده و در محل مناسب نصب گردد.
 •  کد شناسايی کتب تعريف شده باشد.
 •  دستورالعمل کدگذاري موجود باشد.
 • قفسه هاي کتابخانه کدگذاري گردد.
 •  کتابها به صورت موضوعی در قفسه ها چيده و با کد موجود مطابقت داشته باشند.
 •  دسته بندي موضوعی کتابها انجام شده و مشخص باشد.
 •  تابلوي"کتابها را پس از استفاده در جاي خود قراردهيد" تهيه و در محل مناسب نصب شود.
 •  کتب کهنه و پاره تفکيک و مجلد يا صحافی گردند.
 •  ظرفيت قفسه ها با حجم کتب متناسب باشد.
 •  تابلوهاي راهنماي قفسه ها از هر نمايه قابل رويت باشد.
 •  قفسه هاي کتابها سالم و تميز باشد.
 •  ديوارها و کف زمينهاي راهرو تميز باشد.
 •  برنامه زمانبندي نظافت دورهاي قفسه ها و کتابها وجود داشته و اجرا گردد.
 •  تابلوي "استعمال دخانيات ممنوع" در محل مناسب نصب شود.
 •  تابلوي "سکوت را رعايت کنيد" به تعداد مورد نياز و در محلهاي مناسب نصب گردند.
 •  تابلوهاي موجود يکسان باشد (قاب، نوع و اندازه خط).
 •  روشنايی به صورت استاندارد تنظيم شود.
 •  هواي کتابخانه و سالن مطالعه تميز و تهويه مناسب باشد.
 •  ميز و صندلیهاي مورد استفاده يکرنگ و يکسان باشد.
 •  کاغذ يادداشت و قلم بر روي ميزها قرار داده شود.
 •  سطل تفکيک کاغذ در محيط تعبيه شود.
 •  قوانين استفاده از سالن مطالعه به صورت خلاصه در تابلويی مشخص نصب گردد.