جزییات نظام آراستگی

در ادامه مبحث قبل

نظام آراستگی کارگاه 

 • اقلام غیر ضروری از کارگاه  خارج شوند.
 • اقلام درکارگاه بر اساس سیستم کدینگ منظم و مرتب شوند.
 • سیستم مناسب انبارداری و ردیابی اقلام درکارگاه استفاده شود.
 • برچسب مشخصات، بر روی اقلام کارگاه نصب گردد.
 • تفکیک اقلام به طور مناسب صورت پذیرد.
 • برنامه‌زمانبندی نظافت  تجهیزات ،کف، شیشه‌ها، قفسه‌های و …  طراحی شده و به صورت مرتب اجرا ‌گردد.
 • مکان‌هایی برای تجهیزات مصرفی روزانه وتجهیزات خراب و.... در نظر گرفته شود.
 • تجهیزات ایمنی درکارگاه متناسب با فضا و محتویات آن تعبیه گردد.
 • سنسور ویا کپسول‌های آتش‌نشانی طبق برنامه‌ای کنترل و شارژ گردند.
 • دوره آموزش‌های تخصصی مرتبط با گارگاه جهت کارکنان وهنر جویان برنامه‌ریزی و اجرا گردد.
 • جعبه کمک‌های اولیه در اتاق سرپرستی نصب شود.
 • تابلو های راهنما نصب گردد.
 • از علایم هشداردهنده سموم، آتش‌زایی و عدم اجازه ورود به افراد غیرمسئول استفاده شود.
 • سیستم روشنایی کارگاه متناسب با فضا باشد.
 • سیستم  تهویه مناسب باشد.
 • لباس هنر آموزان وهنرجویان مرتب و پاکیزه باشد.
 • تابلوی راهنما به منظور دسترسی آسان به قسمت‌های مختلف طراحی ودر محل‌های مناسب و دارای دید کافی، نصب گردد.
 • پالت‌گذاری مناسب در کارگاه واتاق سرپرستی انجام گردد.
 • اتاق سرپرست مشخص وتمیز باشد.
 • هرکدام ازکارکنان،هنرآموزان وهنرجویان  حداقل دارای یک مسیولیت مشخص درعین حال کوچک باشند.
 • حتی الامکان در تمامی اتاق ها وکار گاه ها از ساعت دیواری یک شکل استفاده شود.
 • ازمیز وصندلی های متحدالشکل در کارگاه واتاق ها استفاده شود

 نظام آراستگی اتاق‌ها و فضاهای اداری:

 • لوازم غیر قابل تعمیر (تعویضی) و دستگاه‌های غیر قابل استفاده از محیط کار خارج شود.
 • تمامی میزها، کشوها و وسایل اداری سالم بوده و برنامه‌ای برای بازرسی دوره‌ای طراحی و اجرا گردد.
 • ست اداری یا تجهیزات و لوازم تهیه شده برای کارکنان دارای همگونی و تناسب باشد.
 • چک لیست اموال برای هر فرد وجود داشته باشد و به روز تکمیل گردد.