اولین نشست تخصصی رشته صنایع شیمیایی استان قم

اداره تکنولوژی،گروه‌های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم

گروه صنایع شیمیایی برگزار می کند:

"اولین نشست تخصصی رشته صنایع شیمیایی

با محوریت بررسی چالش های کتاب درسی"

زمان: یکشنبه 5 آذرماه 1402

مکان: هنرستان شاهد نجمیه استان قم

 

دومین مرحله کارگاه های فنی حرفه ای و کاردانش

اداره تکنولوژی،گروه‌های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم برگزار می کند:

بخشنامه دومین مرحله ي کارگاه هاي آموزشـی دوره فنی و حرفه اي و کاردانش اسـتان قم در سال تحصـیلی -1402 1403