دومین مرحله کارگاه های فنی حرفه ای و کاردانش

اداره تکنولوژی،گروه‌های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم برگزار می کند:

بخشنامه دومین مرحله ي کارگاه هاي آموزشـی دوره فنی و حرفه اي و کاردانش اسـتان قم در سال تحصـیلی -1402 1403